Média a malé politické strany

Standard

článek pro web Věcí veřejných – podzim 2009

V České republice je vcelku jednoduché založit politickou stranu.  Stát tak navenek demonstruje, že je státem právním a tedy veskrze demokratickým. Pokud se ale politická strana má aktivně zapojit do ideových soubojů,  názorů a střetů s jinými stranami, zjednodušeně řečeno, do  reálné politiky, je to problém.

Česká média totiž zpravidla tzv „malé“ strany důsledně ignorují, a to včetně médii veřejnoprávní služby, zejména České televize.  Zdůvodnění jejich počínání je jednoduché – „malá“ strana má malou podporu, tudíž nemůže dostat příliš mnoho prostoru, protože o její názory není tak velký zájem. Zatímco „velké“ strany se těší „velké“ podpoře a po zásluze dostávají „velký“ prostor v médiích. Jsou tam nepřetržitě, zatímco ostatní paběrkují jen povinnými minutami v rámci předvolebního boje, jinak  nic.

Výsledek takového mediálního počínaní je předvídatelný. Po čase se problém zacyklí, protože politická strana, která nedostane seriozní dostatek mediálního prostoru, zejména v televizi pro presentaci svých politických postojů, nástrojů a cílů nemůže v současném informačním světě nikdy dosáhnout takových volebních výsledků a podpory jako strana, která je ve významných médiích prakticky nepřetržitě. To se promítne do výsledků voleb a znejistí příznivce těchto malých stran, kteří zpravidla podlehnou obavě o propadnutí svého volebního hlasu a tendují k tomu se ve volbách přiklonit k jedné z „velkých“ stran. O to více, když jsou k tomuto chování přímo nabádáni z televizní obrazovky při každém zveřejňování nejrůznějších (možná)  nezávislých volebních průzkumů. Kruh se uzavřel v okamžiku, kdy Česká televize začala poskytovat mediální prostor ve svém vysílání politickým stranám v předvolebních diskusích právě na základě těchto předvolebních průzkumů.

Podobná situace je i v tištěných médiích a to jak na celostátní, tak i regionální úrovni.  Zatímco v regionech jde zpravidla o osobní zájem místních novinářů, na celostátní úrovni  už jde o mnohamilionové příjmy z reklamního prostoru (nebo v případě ČT o koncesionářský poplatek), které mohou být ohroženy v případě, kdyby došlo k ohrožení zájmů „velkých“ politických stran. Při současné prázdnotě politických programů těchto partají a okoukanosti ksichtíků jejich nositelů, není zájem vrcholných politiků o to, aby  v mediích dostali prostor lidé z politických stran, kteří jsou jejich nadějnou a nezřídka lepší alternativou.  Proto nad mediální „spravedlností“ bdí nejrůznější rady, do kterých jsou nominováni prokádrování loajální fandové těchto politických sil.  O proklamované nezávislosti si tak můžeme nechat jen zdát.

Takové počínaní má zhoubné následky pro celou společnost.  Vláda politických dinosaurů vede k zakonzervování současného neutěšeného stavu, kdy se politika stává nikoliv věcí veřejnou, ale nástrojem bezpracného bohatnutí a okouzlení mocí úzké skupiny elit. Dvacet let po Listopadu mají čeští občané znovu možnost ukázat, že se nebojí riskovat a ve volbách dát hlas pro změnu.

                                                                                               Petr Černý

Program Zelená úsporám otevřen i pro panelové domy, ale …

Standard

Zpravodaj Severu – prosinec 2010

Od 1. září tohoto roku je mediálně známý dotační program Zelená úsporám přístupný i pro vlastníky v panelových domech. K rozšíření programu došlo poté, kdy byl vyhodnocen  nízký zájem o tyto dotace zejména z důvodu přísného nastavení kritérií pro získání těchto dotací. Ale i současný stav má k ideálu poměrně daleko. Ministerstvo životního prostředí uvádí, že program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard korun.

Continue reading

Dotace na regeneraci sídliště Rochlice – Integrovaný plán rozvoje města Liberec

Standard

Zpravodaj Severu – prosinec 2009

Stavební bytové družstvo Sever spravuje v lokalitě sídliště Rochlice celou řadu objektů, ať už se jedná o družstevní domy nebo domy ve společenství vlastníků jednotek. V rámci dotačních možností z operačních programů Evropské unie  se v těchto dnech rozjíždí na tomto ne neproblémovém sídlišti operační program „5. 2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“. V České republice jsou finanční prostředky určeny na zlepšení kvality života v oblasti bydlení v celkem 62 největších městech ČR nad 20 000 obyvatel. Problémové sídliště je v programu definováno jako souvislá plocha území města s více než 500 byty (cca 1 300 obyv.) a problémovost je doložena vstupními kritérii, které stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Rozhodujícím argumentem pro výběr zóny k podpoře byly hodnoty stanovených ukazatelů, z nichž se alespoň 3 musí negativně odchylovat od průměru za celé město. Na území Liberce tato kritéria splnilo právě rochlické sídliště. Continue reading

Program Panel opět funkční, chyba napravena

Standard

Zpravodaj Severu – prosinec 2009

V letošním roce proběhly hned dvě novelizace nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které upravují podmínky pro získání dotace z programu Panel. Předmětem podpory z programu Panel, dnes označované jako Nový panel, je nepřímá dotace na část úroků z poskytnutých bankovních úvěrů na rekonstrukce, modernizace, sanace a opravy bytových domů. Po úpravách programu Panel v letech minulých několikanásobně vzrostl zájem o tento program, takže velmi často poptávka po této dotaci převyšovala finanční možnosti Státního fondu rozvoje bydlení. Proto v minulosti došlo i k pozastavení příjmů žádostí o tento typ dotace i snížení celkového procenta dotace ze 4% na 2,5% úrokové sazby. 

Předmětem první novelizace v tomto roce byla zejména diferenciace výše podpory (2,5, 3 a 4%) v závislosti na míře komplexnosti, rozšíření programu i na nepanelové objekty a další  méně významné dílčí změny.

 

Bohužel však v rozporu s odbornými stanovisky MMR, SFRB, SČMBD či odborníků pohybujících se v oblasti regenerací panelových domů byla na základě tlaku MŽP do novely jako jeden z požadavků pro přiznání dotace nesmyslně prosazena podmínka dosažení doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/m2.K] pro celý obvodový plášť budovy. Tento požadavek se jevil v mnoha případech jako nereálný a ohrozil samotnou podstatu dotačního programu Panel. Dosažení požadovaných hodnot v případě rekonstrukcí většiny panelových objektů (ale nejen jich, také domů stavěných klasickou technologií) bylo prakticky nemožné nebo jen obtížně realizovatelné při vynaložení neúměrně vysokých nákladů na realizaci požadovaných opatření.

  Continue reading

Audit Teplárny ukončen – Zpravodaj Severu září 2009

Standard

Spor trvá – Teplárna nereaguje na návrh smíru Smlouvy podepsánySBD Sever společně s ostatními členy sdružení Teplo za 399 Kč! se rozhodlo akceptovat rozhodnutí předsedy ERÚ Ing. Fiřta ve věci podoby smlouvy o dodávce tepla. Přestože nebyl ERÚ akceptován požadavek na zrušení tzv. dvousložkové ceny tepla, ERÚ vyhověl námitkám sdružení, když konstatoval, že každá změna smlouvy s Teplárnou Liberec musí být odsouhlasena druhou stranou, tedy včetně cenových ujednání. Zamítl tak požadavek Teplárny na uplatnění jednostranné možnosti kdykoliv zvýšit cenu bez souhlasu smluvního partnera. SBD Sever podepsalo nové smlouvy na dodávky tepla ve znění rozhodnutí ERÚ. Sliby chybyPřestože sdružení Teplo za 399 Kč! oslovilo vedení Teplárny s komplexním návrhem smíru v celém sporu, jehož součástí bylo například stažení žaloby Stavebního bytového družstva Sever na Teplárnu pro neoprávněné zvýšení ceny v roce 2008, zůstává situace tohoto smíru zatím otevřená. Ze slibů Teplárny sešlo. Přes jasné přísliby člena představenstva Teplárny Liberec a obchodního ředitele Tomáše Buzína Teplárna zatím neakceptovala návrh smíru v otázce žaloby družstva a přes několikerá ujištění zatím neiniciovala vznik tzv. Sboru poradců, ve kterém by byli zastoupeni i zástupci odběratelů. Rovněž požadavek na písemný závazek Teplárny snižovat každoročně ztráty v rozvodech tepla nebyl akceptován. Snížení ceny si Teplárna rozmyslela

Teplárna rovněž nesplnila svůj slib, kterým avizovala snížení ceny před zahájením nové topné sezóny.

Continue reading

Převody bytů do vlastnictví nekončí

Standard

 Dozvěděla jsem se, že někdy v příštím roce končí převody bytů do vlastnictví. Je to pravda a už nebude možné si byt do vlastnictví převést?

Pravda to není. Informace, kterou jste obdržela, souvisí patrně s možností promlčení nároku na převod bytu do vlastnictví. V současném zákoně o vlastnictví bytů, který byl přijat novelou č. 103/2000 Sb., je totiž v přechodných ustanoveních uvedeno že  „Nebyla-li uzavřena smlouva podle § 23 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů do dne účinnosti tohoto zákona, lze právo na uzavření smlouvy podle § 23 odst. 2 a 3 zákona o vlastnictví bytů uplatnit do deseti let od účinnosti tohoto zákona.. Ustanovení § 100 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Oprávněným z výzvy je i právní nástupce fyzické osoby uvedené v § 23 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů, pokud splňuje podmínky zákona na uzavření smlouvy o převodu jednotky.“ Vzhledem k tomu, že zákon nabyl účinnosti ke dni 1. 7. 2000, může dojít k 30. 6. 2010 k promlčení nároku na převod. K promlčení tohoto nároku však nedojde, pokud jste s družstvem uzavřela dohodu o pozdějším termínu převodu nebo orgány družstva přijaly usnesení, že budou byty do vlastnictví převádět bez ohledu na podání žádosti, což je také případ SBD Sever.

Zároveň je Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v současné době projednávána krátká novela zákona o vlastnictví bytů, vzniklá na základě poslanecké iniciativy (sněmovní tisk 819/2009). Ta by měla prodloužit promlčecí lhůtu až do roku 2040, tedy do doby splatnosti posledních poskytovaných zvýhodněných úvěrů družstevní výstavby.

V žádném případě se tedy nemusíte obávat ztráty možnosti si v budoucnu převést byt do vlastnictví.

Odpovědnost za škodu v SVJ

Standard

 Dočetl jsem se, že společenství vlastníků jednotek není vlastníkem domu, neboť každý vlastník vlastní pouze svou bytovou jednotku a dále má spoluvlastnický podíl na společných částech domu. Kdo je tedy odpovědný za provoz domu a eventuelní způsobenou škodu?

 Společenství vlastníků má ze zákona své orgány, kterými jsou shromáždění, jako nejvyšší orgán SVJ a výbor nebo pověřený vlastník, který je statutárním a zároveň výkonným orgánem společenství.

Pokud by shromáždění jako nejvyšší orgán společenství, složený ze všech členů společenství, tedy ze všech vlastníků jednotek přijalo takové rozhodnutí, v jehož důsledku by vznikla škoda, pak by důsledky nesli všichni členové SVJ. Za závazky SVJ ručí vlastníci jednotek v poměru podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu, podle § 13 odst. 7, zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Z výše uvedeného vyplývá, že je velmi žádoucí, aby vlastníci nebyli pasivní a účastnili se aktivně shromáždění vlastníků, kde mají možnost projevit svou vůli hlasováním o důležitých záležitostech, které se týkají domu.

V případě, že by statutární a výkonný orgán společenství vlastníků, kterým je výbor nebo pověřený vlastník porušil povinnosti při výkonu své funkce, pak by ve smyslu občanského zákoníku odpovídali za způsobenou škodu členové těchto orgánů.