Výroba tepla v České republice je věcí veřejnou

Standard

pro webové stránky Věcí veřejných – květen 2010

Výroba tepla má v České republice určena svá přesná pravidla, cena je regulována Energetickým regulačním úřadem, hlídána Státní energetickou inspekcí a vše je řízeno Ministerstvem průmyslu a obchodu. Přesto si výrobci tepla, teplárny a výtopny, dělají mnohdy co chtějí. Proč?

Continue reading

Proč Češi neumějí čerpat evropské dotace?

Standard

pro webové stránky Věcí veřejných – květen 2010

Není žádným tajemstvím, že úroveň čerpání z dotačních programů EU je v České republice, bohužel naprosto žalostné. Už méně známá je však skutečnost, že za to nemůže žádný „zlý“ bruselský úředník, ale výhradně česká byrokracie.

Continue reading

Smlouvu o dodávce tepla uzavírat nemusíte

Standard

webové stránky sdružení DOST! – březen 2010

Uzavírat jakoukoliv smlouvu, kterou Vám předloží Teplárna, nemusíte.  Členové Sdružení DOST! mají k dispozici stanovisko Energetického regulačního úřadu, ve kterém se jednoznačně uvádí, že v případě sporu o podobu uzavřené smlouvy je právě ERÚ tím, kdo rozhoduje o podobě této smlouvy. Continue reading

Většina hlasů vlastníků u SVJ

Standard

Měla bych dotaz k problematice fungování Společenství vlastníků bytových jednotek. Není mi moc jasné, kdy je shromáždění vlastníků usnášení schopné. Ve stanovách SVJ je psáno: „jsou-li přítomni členové spol., kteří mají většinu hlasů.“ Prosím o vysvětlení pojmu “ mají většinu hlasů „. Kolik je to procent  z plochy bytových jednotek? Kdy je tedy shromáždění usnášení schopné?   Děkuji J. F.  – Zpravodaj Severu – březen 1010 Odpověď na Váš dotaz je obsažena v § 11 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Zákon o vlastnictví bytů, kde se uvádí, že „Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu“ – velikost spoluvlastnických podílů se určuje podle § 8 odst. 2 následovně: „Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě.“Pojem většina je myslím zřejmý:  aby shromáždění bylo usnášení schopné, je nutné, aby byla na shromáždění přítomna nadpoloviční většina hlasů vlastníků – tj. aby součet spoluvlastnických podílů přítomných vlastníků na shromáždění byl vyšší než 50%.Upozorňuji ale, že pro přijetí usnesení v celé řadě věcí zákon vyžaduje jinou kvalifikovanou většinu, popsanou v § 11 odst. 4 a 5:(4) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů. (5) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby  a o změně stavby  je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.                                                                                                Bc. Petr Černý           

„Prioritou je kvalitní a levné bydlení“

Standard

říká v rozhovoru pro Zpravodaj Severu předseda představenstva SBD Sever Petr Černý – březen 2010

Vážený pane předsedo, po delší době se opět setkáváme u rozhovoru pro Zpravodaj Severu, poprvé v roce 2010. Nezbývá než se nezeptat na Vaše stručné hodnocení minulého roku. Jaký byl z pohledu družstva?Hodnotím jej jako úspěšný. Mám-li hovořit o loňském roce, tak musím zmínit hned tři věci. Zaprvé náš úspěch ve sporu s libereckou Teplárnou, který skončil vrácením části zaplacených peněz za teplo a teplou vodu za rok 2008 všem zákazníkům Teplárny v Liberci. Dále bych chtěl zmínit náš úspěch v čerpání dotací z programu Nový panel a v neposlední řadě bych vyzdvihl naše aktivity v oblasti žádostí o dotace z programu Zelená úsporám, který se loni v září otevřel i pro panelové bytové domy, a také program IPRM pro sídliště Rochlice.Pojďme se podrobněji pobavit o těch věcech, které jste uvedl. Spor družstva a dalších odběratelů tepla sledovala a sleduje už celá republika…Ve sporu s Teplárnou Liberec bylo a je naším cílem zajistit účinnou ochranu spotřebitelů tepla a teplé vody v domech, které spravujeme, před jednostranným diktátem Teplárny. Ta měla ještě před dvěma lety snahu jednostranně určovat bez našeho souhlasu nejen cenu tepla, ale také další smluvní podmínky. Ukázalo se, že když vynaložíme doslova mravenčí úsilí a využijeme všech dostupných prostředků, jsme schopni čelit i tak kapitálově silným společnostem, jako jsou vlastníci tepláren v České republice. Čelíme i nepřízni státních orgánů, které mnohdy připomínají spíše fankluby těchto teplárenských společností.

Jak se povedlo, že Teplárna v Liberci vrátila všem odběratelům v Liberci miliony korun zpět?

Continue reading

Zelená úsporám – jedinečná dotace

Standard

Zpravodaj Severu – březen 2010

Časově omezená možnost ušetřit při rekonstrukci bytového domu – je ale nutné se rozhodnout včas

Stavební bytové družstvo Sever na začátku března tohoto roku úspěšně zaregistrovalo prvních pět žádostí o podporu z programu Zelená úsporám, který vyhlásilo a spravuje Ministerstvo životního prostředí České republiky. Družstvo tak splnilo všechny náležitosti nutné k získání dotace na opravy a zateplení svých domů a domů ve společenství vlastníků jednotek ve správě družstva. SBD Sever o přímou dotaci, která může dosáhnout až 40% investičních nákladů, zažádalo v režimu tzv. blokové výjimky, jejíž poskytnutí je vázáno na podání žádosti o dotaci před zahájením akce. Použití blokové výjimky znamená, že žadatel není omezen tzv. režimem „de minimis“, na základě jehož uplatnění nesmí výše podpory žadatele překročit v souhrnu částku 200 000 EUR v průběhu tří let.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu investic do energetických úspor při rekonstrukcích a modernizacích bytových a rodinných domů, i v novostavbách. Podporována je také instalace zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Continue reading

Vzniklo celostátní sdružení na ochranu odběratelů tepla „DOST!“

Standard

Staňte se jeho členy  Sdružení DOST! vzniklo koncem roku 2009 jako protiváha Teplárenského sdružení ČR. Jeho hlavním cílem je ochrana odběratelů tepla proti praktikám monopolních tepláren a dosažení spravedlivé ceny tepla.Podle kalkulací sdružení se musí cena tepla na většině míst v České republice dostat pod čtyři sta korun. Tato cena neupírá teplárně přiměřený zisk a zajišťuje jí dostatek prostředků na údržbu a rozvoj. Oporou činnosti sdružení DOST! je Zákon č. 458/2000 (Energetický zákon), §17, od. 5, písm. j).Mezi jeho zakládající členy patří liberecké sdružení Teplo za 399,90!, které bojuje proti přemrštěným cenám tepla v Liberci (SBD SEVER, LADA MARTIMEX, Alexandr Kendik, BD Vacková) a dále s jeho požadavky souhlasí OSBD Louny, jablonecká Rewa a další desítky subjektů.Předsedou sdružení byl zakládajícími členy zvolen předseda představenstva SBD Sever v Liberci Petr Černý.  Continue reading