Většina hlasů vlastníků u SVJ

Standard

Měla bych dotaz k problematice fungování Společenství vlastníků bytových jednotek. Není mi moc jasné, kdy je shromáždění vlastníků usnášení schopné. Ve stanovách SVJ je psáno: „jsou-li přítomni členové spol., kteří mají většinu hlasů.“ Prosím o vysvětlení pojmu “ mají většinu hlasů „. Kolik je to procent  z plochy bytových jednotek? Kdy je tedy shromáždění usnášení schopné?   Děkuji J. F.  – Zpravodaj Severu – březen 1010 Odpověď na Váš dotaz je obsažena v § 11 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Zákon o vlastnictví bytů, kde se uvádí, že „Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu“ – velikost spoluvlastnických podílů se určuje podle § 8 odst. 2 následovně: „Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě.“Pojem většina je myslím zřejmý:  aby shromáždění bylo usnášení schopné, je nutné, aby byla na shromáždění přítomna nadpoloviční většina hlasů vlastníků – tj. aby součet spoluvlastnických podílů přítomných vlastníků na shromáždění byl vyšší než 50%.Upozorňuji ale, že pro přijetí usnesení v celé řadě věcí zákon vyžaduje jinou kvalifikovanou většinu, popsanou v § 11 odst. 4 a 5:(4) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů. (5) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby  a o změně stavby  je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.                                                                                                Bc. Petr Černý