Proč Češi neumějí čerpat evropské dotace?

Standard

pro webové stránky Věcí veřejných – květen 2010

Není žádným tajemstvím, že úroveň čerpání z dotačních programů EU je v České republice, bohužel naprosto žalostné. Už méně známá je však skutečnost, že za to nemůže žádný „zlý“ bruselský úředník, ale výhradně česká byrokracie.

Příkladem, na kterém bych toto tvrzení rád demonstroval, jsou projekty integrovaného plánu rozvoje měst. Pro ty, kteří neznají principy tohoto dotačního titulu jen stručné vysvětlení. V téměř třiceti městech České republiky byly vytipovány problémové lokality, zpravidla sídliště, do kterých by se v následujících třech letech investovaly nemalé prostředky na zlepšení života v těchto lokalitách. Peníze směřují jednak do samotných domů na zkvalitnění bydlení v nich, například na sanaci objektů, výměnu výtahů, oken, zateplení apod., jednak do zlepšení stavu okolí těchto domů, budování dostatečného objemu parkovacích míst, zelených ploch, odpočinkových zón včetně dětských hřišť. Čerpání dotací pro oba směry tohoto programu je vzájemně podmíněné.

Zástupci dotčených měst proto začali komunikovat s majiteli a správci bytového fondu v příslušných lokalitách s cílem dotace získat a efektivně využít. Ale už při zpracování žádostí o získání dotací z tohoto programu se objevily problémy. Uvedu jeden příklad za všechny. Bytové družstvo jako právnická osoba, které je žadatelem o dotaci na rekonstrukci domu, ve kterém jsou podle zákona o vlastnictví bytů některé bytové jednotky převedeny do vlastnictví bývalých členů družstva, předloží k odsouhlasení vlastníkům záměr provést rekonstrukci domu. Podle předmětného zákona postačuje k provedení takové rekonstrukce souhlas tří čtvrtin všech vlastníků bytů. Ministerstvo pro místní rozvoj však pro přijetí dotace požaduje souhlas všech vlastníků bytů.

Výsledek takového požadavku je zřejmý. Jen v malém množství případů je možné takový souhlas zajistit, s rostoucím počtem bytových jednotek v příslušném domě je to složitější. Někteří jsou trvale nedostupní, jinde probíhají dědická řízení nebo v nějakém domě prostě jeden vlastník s přijetím dotace a provedením rekonstrukce domu nesouhlasí. Podle ministerstva tak znemožňuje přijetí dotace celému domu, což je slušně řečeno absurdní.Pokud jeden z vlastníků nesouhlasí, mohla by se částka dotace krátit o výši rovnající se spoluvlastnickému podílu tohoto vlastníka, aniž by tento vlastník zasahoval do práv a oprávněných zájmů ostatních bydlících v domě, kteří chtějí dům s využitím výhodné dotace opravit. Jenže o takovém řešení nechce ministerstvo ani slyšet. Nesouhlasí všichni? Máte smůlu. Na dotaci si nechte zajít chuť.

Na závěr tedy zbývá odpovědět otázku, proč si sami úředníci vytvářejí pravidla pro co nejtěžší čerpání dotací z EU. Odpověď je jednoduchá: potřebují vytvořit dojem vlastní nepostradatelnosti. Jaký je výsledek? Čerpání dotací z EU je v České republice žalostné. Až se zase v novinách dočtu, že Češi neumějí čerpat dotace, víte, kam dotyčného novináře pošlu…? Na ministerstvo.

 Petr Černý

Autor článku je předsedou představenstva Stavebního bytového družstva Sever v Liberci

Je trojkou na kandidátce Věcí veřejných v Libereckém kraji