Převody bytů do vlastnictví nekončí

Standard

 Dozvěděla jsem se, že někdy v příštím roce končí převody bytů do vlastnictví. Je to pravda a už nebude možné si byt do vlastnictví převést?

Pravda to není. Informace, kterou jste obdržela, souvisí patrně s možností promlčení nároku na převod bytu do vlastnictví. V současném zákoně o vlastnictví bytů, který byl přijat novelou č. 103/2000 Sb., je totiž v přechodných ustanoveních uvedeno že  „Nebyla-li uzavřena smlouva podle § 23 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů do dne účinnosti tohoto zákona, lze právo na uzavření smlouvy podle § 23 odst. 2 a 3 zákona o vlastnictví bytů uplatnit do deseti let od účinnosti tohoto zákona.. Ustanovení § 100 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Oprávněným z výzvy je i právní nástupce fyzické osoby uvedené v § 23 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů, pokud splňuje podmínky zákona na uzavření smlouvy o převodu jednotky.“ Vzhledem k tomu, že zákon nabyl účinnosti ke dni 1. 7. 2000, může dojít k 30. 6. 2010 k promlčení nároku na převod. K promlčení tohoto nároku však nedojde, pokud jste s družstvem uzavřela dohodu o pozdějším termínu převodu nebo orgány družstva přijaly usnesení, že budou byty do vlastnictví převádět bez ohledu na podání žádosti, což je také případ SBD Sever.

Zároveň je Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v současné době projednávána krátká novela zákona o vlastnictví bytů, vzniklá na základě poslanecké iniciativy (sněmovní tisk 819/2009). Ta by měla prodloužit promlčecí lhůtu až do roku 2040, tedy do doby splatnosti posledních poskytovaných zvýhodněných úvěrů družstevní výstavby.

V žádném případě se tedy nemusíte obávat ztráty možnosti si v budoucnu převést byt do vlastnictví.

Odpovědnost za škodu v SVJ

Standard

 Dočetl jsem se, že společenství vlastníků jednotek není vlastníkem domu, neboť každý vlastník vlastní pouze svou bytovou jednotku a dále má spoluvlastnický podíl na společných částech domu. Kdo je tedy odpovědný za provoz domu a eventuelní způsobenou škodu?

 Společenství vlastníků má ze zákona své orgány, kterými jsou shromáždění, jako nejvyšší orgán SVJ a výbor nebo pověřený vlastník, který je statutárním a zároveň výkonným orgánem společenství.

Pokud by shromáždění jako nejvyšší orgán společenství, složený ze všech členů společenství, tedy ze všech vlastníků jednotek přijalo takové rozhodnutí, v jehož důsledku by vznikla škoda, pak by důsledky nesli všichni členové SVJ. Za závazky SVJ ručí vlastníci jednotek v poměru podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu, podle § 13 odst. 7, zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Z výše uvedeného vyplývá, že je velmi žádoucí, aby vlastníci nebyli pasivní a účastnili se aktivně shromáždění vlastníků, kde mají možnost projevit svou vůli hlasováním o důležitých záležitostech, které se týkají domu.

V případě, že by statutární a výkonný orgán společenství vlastníků, kterým je výbor nebo pověřený vlastník porušil povinnosti při výkonu své funkce, pak by ve smyslu občanského zákoníku odpovídali za způsobenou škodu členové těchto orgánů.

Rok 2008 plný událostí

Standard

Čas na konci každého roku je nejen časem vánočním, ale také časem hodnocení právě končícího roku. O podobné bilancování roku 2008 požádala redakce Zpravodaje Severu předsedu představenstva a ředitele pana Petra Černého.

 

Vážený pane předsedo, sešli jsme se, abychom v našem rozhovoru zhodnotili právě končící rok. Řekněte, jaký to byl rok  z pohledu Stavebního bytového družstva Sever?

 

Pro celé naše družstvo to byl rok skutečně plný událostí. Chtěli jsme letos realizovat celou řadu projektů, což se nám podařilo. V současné době zahajujeme projekt klientských slevových karet pro naše členy a zákazníky, kterým spravujeme byty. Chtěli jsme, aby měli  možnost získat, vedle například dnes již běžně využívaného levného pojištění nemovitosti, i další výhody pramenící z naší vzájemné spolupráce. Proto jsme společně s dalšími obchodními partnery projektu zahájili tento projekt slevových karet na nákupy zboží nebo služeb u těchto partnerů.

Continue reading

Musíme být členy SVJ i když nechceme?

Standard

 Nastěhovali jsme se do bytu v panelovém domě, který jsme koupili od předchozího vlastníka. Zjistili jsme, že v domě existuje společenství vlastníků jednotek. Jsme jeho členy, přestože jimi být nechceme a nikdo nás k tomu nemůže nutit? Můžeme si založit v domě vlastní společenství?

Problematiku členství ve společenství vlastníků jednotek upravuje zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v § 9 odst. 5 a 6. Zákon jednoznačně stanoví, že „členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy společenství“. Členy společenství se mohou stát vlastníci jednotek  buď v den vzniku společenství podle zákona o vlastnictví bytů nebo dnem nabytí vlastnictví k jednotce. Z výše uvedeného  tedy vyplývá, že členství ve společenství vlastníků je vázáno výhradně na vlastnictví jednotky (bytové nebo nebytové) v předmětném domě, a takový vlastník se často i nedobrovolně stává členem společenství vlastníků.

K Vaší druhé otázce. § 9 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů stanoví, že „společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu…“ Z principu fungování společenství vlastníků a jeho postavení není  možné, aby v jednom domě působilo více společenství vlastníků.

Kauza drahého tepla v Liberci vrcholí

Standard

článek publikován ve Zpravodaji Severu – červenec 2009

ERÚ rozhodl o podobě nové smlouvy

V minulém čísle našeho Zpravodaje jsme čtenáře informovali, že Energetický regulační úřad vydal koncem prosince předběžné opatření, které upravuje podmínky pro dodávky tepla po dobu bezesmluvního vztahu s Teplárnou Liberec, tedy až do okamžiku pravomocného rozhodnutí ERÚ o podobě uzavírané smlouvy na dodávku Tepla. Stavební bytové družstvo Sever podalo rozklad proti ceně 650 Kč/Gj, kterou ERÚ stanovil v rozhodnutí o předběžném opatření a to zejména z důvodu získání právní jistoty, že se jedná pouze o cenu zálohovou, která bude vyúčtována po uzavření smlouvy proti skutečně platné ceně. Předseda Energetického regulačního úřadu potvrdil výši stanovené ceny i skutečnost, že tato cena je pouze zálohová. Zároveň v odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval, že ERÚ pochybil, když ve vydaném předběžném opatření jasně a srozumitelně nezdůvodnil stanovení výše této ceny.

V minulém čísle jsme rovněž informovali o stavu sporu o podobu nové smlouvy na dodávku tepla, s tím, že proti rozhodnutí ERÚ se odvolaly obě strany sporu, tedy jak odběratelé , tak i Teplárna.

Continue reading

Historie sporu s Teplárnou Liberec

Standard

V tomto článku naleznete časový sled událostí ve sporu s Teplárnou Liberec. Článek byl zveřejněn ve Zpravodaji Severu v březnu 2009.

Září 2007 – Teplárna Liberec oznamuje svůj záměr zavést dvousložkovou cenu tepla a cenu tepla pro rok 2008 zvýšit. Již tehdy je Teplárna Liberec upozorněna, že změnu způsobu účtování tepla nemůže udělat bez  souhlasu SBD Sever.

 Konec roku 2007 –  Teplárna Liberec  mění své  obchodní podmínky a snaží se dvousložkovou cenu v rozporu s platnou kupní smlouvou zavést. Teprve až po vyjádření ERÚ, že tak na základě kupní smlouvy nelze učinit jednostranně, tento svůj záměr opouští

Březen 2008 – Teplárna adresuje své vyjádření, ve kterém sděluje, že vyhovuje našim požadavkům na účtování jednosložkové ceny. Dodatek obsahující zvýšení jednosložkové ceny nám zasílá s tím,   že je platný od ledna 2008, tedy zpětně. Tento postup družstvo odmítá.

Rok 2008 – Přestože je podepsání dodatku cenového ujednání dle kupní smlouvy dvoustranný právní úkon a SBD Sever nikdy tento dodatek obsahující zvýšení ceny neakceptovalo, Teplárna Liberec nám vytrvale celý rok 2008 zasílá faktury vystavené na jinou, než sjednanou cenu, včetně prvních tří měsíců, kdy toto zvýšení uplatňuje  v rozporu se zákonem zpětně.

Continue reading

Kauza pokračuje -Spor s Teplárnou Liberec zatím nerozhodnut

Standard

 Článek publikován ve Zpravodaji Severu – březen 2009

Tak jako i v předcházejících číslech našeho Zpravodaje, přinášíme informace o aktuálním vývoji kauzy předraženého tepla v Liberci.

O podobě nové smlouvy není zatím rozhodnuto – obě strany nesouhlasí s ERÚ

Energetický regulační úřad vydal koncem prosince předběžné opatření, které upravuje podmínky pro dodávky tepla po dobu bezesmluvního vztahu s Teplárnou Liberec, tedy až do okamžiku pravomocného rozhodnutí ERÚ o podobě uzavírané smlouvy na dodávku Tepla. Stavební bytové družstvo Sever podalo rozklad proti ceně650 Kč/Gj, kterou ERÚ stanovil v rozhodnutí o předběžném opatření a to zejména z důvodu získání právní jistoty, že se jedná pouze o cenu zálohovou, která  bude vyúčtována po uzavření smlouvy proti skutečně platné ceně. Předseda Energetického regulačního úřadu potvrdil výši stanovené ceny i skutečnost, že tato cena je pouze zálohová. Zároveň v odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval, že ERÚ pochybil, když ve vydaném předběžném opatření jasně a srozumitelně nezdůvodnil stanovení výše této ceny.

Spor o podobu předběžného opatření, kdy se jedná pouze o výši zálohové ceny,  však není tak důležitý, jako spor o podobu samotné nové smlouvy. V této věci ještě není definitivně rozhodnuto, protože proti rozhodnutí ERÚ se odvolaly obě strany sporu, tedy jak odběratelé, tak Teplárna Liberec.

Přestože Teplárna Liberec v médiích presentovala rozhodnutí ERÚ jako své vítězství, i ona se nakonec domáhá změny rozhodnutí ve všech bodech, ve kterých ERÚ vyhověl námitkám odběratelů. V případě odběratelů se jedná celkem o sedm sporných bodů smlouvy, kdy nejvýznamnější je spor o tzv. dvousložkovou cenu. Odběratelé způsob účtování dvousložkové ceny tak, jak ji chce uplatňovat Teplárna (a fakticky na mnoha domech již uplatňuje) odmítají s tím, že se fakticky jedná o neurčitý a nesrozumitelný způsob stanovení ceny, který umožňuje Teplárně legálním způsobem cenu navyšovat.

Continue reading