Odpovědnost za škodu v SVJ

Standard

 Dočetl jsem se, že společenství vlastníků jednotek není vlastníkem domu, neboť každý vlastník vlastní pouze svou bytovou jednotku a dále má spoluvlastnický podíl na společných částech domu. Kdo je tedy odpovědný za provoz domu a eventuelní způsobenou škodu?

 Společenství vlastníků má ze zákona své orgány, kterými jsou shromáždění, jako nejvyšší orgán SVJ a výbor nebo pověřený vlastník, který je statutárním a zároveň výkonným orgánem společenství.

Pokud by shromáždění jako nejvyšší orgán společenství, složený ze všech členů společenství, tedy ze všech vlastníků jednotek přijalo takové rozhodnutí, v jehož důsledku by vznikla škoda, pak by důsledky nesli všichni členové SVJ. Za závazky SVJ ručí vlastníci jednotek v poměru podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu, podle § 13 odst. 7, zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Z výše uvedeného vyplývá, že je velmi žádoucí, aby vlastníci nebyli pasivní a účastnili se aktivně shromáždění vlastníků, kde mají možnost projevit svou vůli hlasováním o důležitých záležitostech, které se týkají domu.

V případě, že by statutární a výkonný orgán společenství vlastníků, kterým je výbor nebo pověřený vlastník porušil povinnosti při výkonu své funkce, pak by ve smyslu občanského zákoníku odpovídali za způsobenou škodu členové těchto orgánů.