Převody bytů do vlastnictví nekončí

Standard

 Dozvěděla jsem se, že někdy v příštím roce končí převody bytů do vlastnictví. Je to pravda a už nebude možné si byt do vlastnictví převést?

Pravda to není. Informace, kterou jste obdržela, souvisí patrně s možností promlčení nároku na převod bytu do vlastnictví. V současném zákoně o vlastnictví bytů, který byl přijat novelou č. 103/2000 Sb., je totiž v přechodných ustanoveních uvedeno že  „Nebyla-li uzavřena smlouva podle § 23 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů do dne účinnosti tohoto zákona, lze právo na uzavření smlouvy podle § 23 odst. 2 a 3 zákona o vlastnictví bytů uplatnit do deseti let od účinnosti tohoto zákona.. Ustanovení § 100 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Oprávněným z výzvy je i právní nástupce fyzické osoby uvedené v § 23 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů, pokud splňuje podmínky zákona na uzavření smlouvy o převodu jednotky.“ Vzhledem k tomu, že zákon nabyl účinnosti ke dni 1. 7. 2000, může dojít k 30. 6. 2010 k promlčení nároku na převod. K promlčení tohoto nároku však nedojde, pokud jste s družstvem uzavřela dohodu o pozdějším termínu převodu nebo orgány družstva přijaly usnesení, že budou byty do vlastnictví převádět bez ohledu na podání žádosti, což je také případ SBD Sever.

Zároveň je Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v současné době projednávána krátká novela zákona o vlastnictví bytů, vzniklá na základě poslanecké iniciativy (sněmovní tisk 819/2009). Ta by měla prodloužit promlčecí lhůtu až do roku 2040, tedy do doby splatnosti posledních poskytovaných zvýhodněných úvěrů družstevní výstavby.

V žádném případě se tedy nemusíte obávat ztráty možnosti si v budoucnu převést byt do vlastnictví.