Smlouvu o dodávce tepla uzavírat nemusíte

Standard

webové stránky sdružení DOST! – březen 2010

Uzavírat jakoukoliv smlouvu, kterou Vám předloží Teplárna, nemusíte.  Členové Sdružení DOST! mají k dispozici stanovisko Energetického regulačního úřadu, ve kterém se jednoznačně uvádí, že v případě sporu o podobu uzavřené smlouvy je právě ERÚ tím, kdo rozhoduje o podobě této smlouvy.

Představa Tepláren je zpravidla taková, že do obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy, navrhnou takovou právní úpravu vztahu, která umožní jednostranně, bez souhlasu druhé strany, tedy odběratele, kdykoliv zvyšovat cenu tepelné energie. V lepším případě je tento postup vázán na změnu cen paliv na trhu a podobně.

Průběh sporu libereckých odběratelů CZT s Teplárnou Liberec jednoznačně ukázal, že ani Energetický regulační úřad nepodporuje tuto možnost jednostranné úpravy smlouvy, samozřejmě pouze v případě, že s touto praktikou nevyjádří odběratel souhlas podpisem takové smlouvy. V případě sporu se totiž ERÚ kloní k názoru, že jakákoliv změna smlouvy o dodávce tepla a teplé vody musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami, včetně změn obchodních podmínek. To se týká i změn v ceně tepla a teplé vody.

Sdružení DOST! tedy varuje všechny odběratele před unáhleným podpisem jakékoliv smlouvy o dodávce tepla, ve které by byla zakotvena možnost jednostranné změny smlouvy či obchodních podmínek včetně změny ceny ze strany teplárny.

Odběratel má totiž právo jakoukoliv část návrhu smlouvy připomínkovat a činit protinávrhy. V případě, že nedojde k dohodě, rozhoduje o podobě smlouvy o dodávce tepla a teplé vody Energetický regulační úřad. Ten je zároveň povinen upravit smluvní vztahy mezi teplárnou a odběratelem do doby, než dojde k dohodě o podpisu smlouvy. V žádném případě nemůže dojít k přerušení dodávky tepla a teplé vody, byť tímto krokem teplárny často vyhrožují a podpis smlouvy s nevýhodnými podmínkami si tak vynucují. U neinformovaných odběratelů se jim to i nezřídka daří.

Členové našeho sdružení se na nás mohou kdykoliv obrátit s žádostí o konzultaci a pomoc v otázkách smluvních vztahů s teplárnami.

Bc. Petr Černý

předseda sdružení DOST!