Volby předsedy výboru SVJ

Standard

V našem domě vzniklo před časem společenství vlastníků. Chtěla bych se zeptat, kdo volí předsedu výboru společenství?

Pro přesné zodpovězení otázky je nutné znát znění stanov Vašeho společenství. Pokud však stanovy Vašeho společenství vycházejí z některého z nařízení vlády, které upravují podobu vzorových stanov společenství vlastníků jednotek, pak je předseda výboru společenství volen členy výboru společenství ze svých řad. Členové tohoto výboru jsou voleni shromážděním vlastníků.

Proč se nebát úvěrů na opravy domů

Standard

Stále častěji se v současné době v souvislosti s připravovanými komplexními rekonstrukcemi a zateplováním panelových bytových domů setkáváme s dotazy, je-li provádění takových oprav ekonomicky výhodné zejména s ohledem na skutečnost, že tyto komplexní opravy jsou financovány úvěrem, tedy zatíženy dalšími náklady na úroky z těchto úvěrů.

Nejedná se o malé peníze. Například úrok z úvěru na 10 milionů Kč na dobu 15 let při současných úrokových sazbách, modelově počítejme 4,9% činí 4.141 tis. Kč. To z laického pohledu může vypadat strašně, půjčku přeplatíte za patnáct let o více než 4 miliony, z ekonomického pohledu se však nejedná o nic dramatického nebo nevýhodného.

Co je to úroková sazba

Nejprve k problematice samotných úrokových sazeb. Z ekonomického hlediska je významné rozlišení úrokových sazeb na nominální a reálné. Nominální úrokové sazby jsou úrokové sazby uváděné explicitně ve smlouvách o úvěru. Naproti tomu reálné úrokové sazby získáme tak, že nominální úrokové sazby tzv. deflujeme, tj. snížíme o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) půjčované peněžní částky během období, na které je půjčována. Oslabení reálné hodnoty peněžní částky za dané období je rovno inflaci za toto období. Continue reading

„Spor s teplárnou je časově náročný“

Standard

říká předseda představenstva a ředitel SBD Sever Petr Černý v rozhovoru pro Zpravodaj Severu

V uplynulých týdnech  všemi médii proběhly zprávy o protestech odběratelů tepla v Liberci proti vysoké ceně tepla. Protože celý spor s teplárnou je poměrně složitý a má několik rovin, požádala redakce Zpravodaje Severu předsedu představenstva SBD Sever pana Petra Černého, aby se pokusil čtenářům Zpravodaje objasnit některé skutečnosti v následujícím rozhovoru.

Vážený pane předsedo, mohl byste říci, co je vlastně předmětem  sporu družstva s libereckou teplárnou?

Náš spor se týká v podstatě tří věcí. Tou nejzásadnější věcí je cena tepla v Liberci jako taková. Druhou věcí je způsob zavádění tzv. dvousložkové ceny tepla a třetí spornou věcí je způsob zvyšování ceny tepla dle platné kupní smlouvy.

Dobrá. Můžete k jednotlivým bodům podrobněji? Začněte, prosím, tím hlavním, to je nepochybně výše ceny tepla.

Proti vysoké ceně tepla protestujeme již řadu let, naposledy jsme se hlasitě ozývali v roce 2006, kdy cena tepla meziročně stoupla téměř o čtvrtinu a stala se i v rámci celé republiky jednou z nejvyšších cen z centrálního zdroje vůbec. Ve spolupráci s dalšími odběrateli jsme zadali nezávislou studii, která měla za úkol říci, jestli takto vysoká cena za podmínek, kterými liberecká teplárna disponuje, odpovídá skutečným nákladům, a zda-li tyto náklady nejsou nějakým způsobem navyšovány tak, aby ve finále mohla Teplárna dosti výrazně překročit doporučené ceny uváděné v cenových rozhodnutích Energetického regulačního úřadu. Výsledkem této studie bylo zjištění, že cena je sice neobvykle vysoká, avšak nelze prokázat žádná pochybení ze strany Teplárny, neboť autorům studie nebylo umožněno nahlédnout do dokumentů, ze kterých by bylo možné zjistit požadované údaje. Nezbylo nám tedy nic jiného, než apelovat na Teplárnu Liberec, aby nám dala k dispozici relevantní kalkulace a rozbory cen, abychom si sami mohli udělat obrázek, jak to s cenou vypadá. Continue reading

Spor s teplárnou o cenu tepla trvá

Standard

Teplárna Liberec má již mnoho let naprosto nedůvodně vysokou cenu tepla, jednu z nejvyšších v ČR. Čelí proto podezření, že aby splnila podmínky regulátora trhu cen energií, uměle navyšuje své náklady, které uplatňuje jako oprávněné do kalkulací. Podezření se týkají například neprůhledného nákupu paliv, nájemních smluv či odběrů produkce přilehlé spalovny, která by měla finální cenu zlevňovat. Již při navýšení ceny v roce 2006 o 24% jsme  požadovali předložení kalkulací cen tepla, aby mohly být výše uvedené domněnky vyvráceny. Teplárna však dosud nikdy nepředložila adekvátní rozbor svých nákladů a tímto svým i následným chováním naopak zavdala příčinu k tomu, že podezření trvá a je prohlubováno. Kalkulace, které byly Stavebnímu bytovému družstvu Sever předloženy na konci května tohoto roku, tato podezření jednoznačně nevyvracejí.Stavební bytové Sever je součástí sdružení, které nese název Teplo za 399,90 Kč, a které se snaží upozornit na nesrovnalosti v ceně tepla z liberecké teplárny. Členové sdružení nesouhlasí se zavedením dvousložkové ceny tepla v podobě, v jaké ji v současné době Teplárna Liberec a. s. uplatňuje vůči svým odběratelům, kteří na tento způsob účtování ceny přistoupili. Zároveň členové sdružení odmítli akceptovat navýšení ceny na 593,-Kč a nepodepsali pro rok 2008 cenové ujednání. Svůj postoj členové sdružení nezmění až do doby, než bude na základě předložených podkladů jednoznačně dokázáno, že cena tepla z Teplárny Liberec je cenou „férovou“.  Informace o nekalých praktikách v Teplárně Liberec publikoval i internetový server cistevruce.com, který nejistotu okolo cenové politiky liberecké teplárny ještě více prohlubuje. Continue reading

Teplárna bude účtovat i nadále jednosložkovou cenu tepla

Standard

V minulém Zpravodaji Severu jsme Vás informovali, že Teplárna Liberec a.s. vyhlásila dvousložkovou cenu tepla i přes nesouhlas družstva. SBD Sever  prezentovalo názor, že s odkazem na platnou kupní smlouvu nelze bez souhlasu odběratele jednostranně změnit jednosložkovou cenu na dvousložkovou.

Na sklonku loňského roku proto Stavební bytové družstvo Sever vyzvalo Teplárnu Liberec a.s., aby se ve věci nesouhlasu se zavedením dvousložkové ceny tepla a tudíž sporu ve věci smlouvy o dodávce tepelné energie obrátilo jako držitel licence na Energetický regulační úřad (ERÚ), aby v této věci vydal stanovisko. Protože teplárna ani po více než 30 dnech tuto záležitost Energetickému regulačnímu úřadu nepředala, obrátilo se dne 23. ledna 2008 na ERÚ přímo SBD Sever.

ERÚ dne 30. ledna 2008 dal plně za pravdu družstvu, když potvrdil jeho názor a konstatoval, že při platnosti stávající kupní smlouvy nelze jednostranně změnit jednosložkovou cenu tepla za dvousložkovou. Dále ERÚ konstatoval, že dvousložkovou cenu lze sjednat novou kupní smlouvou.

Continue reading