Spor s teplárnou o cenu tepla trvá

Standard

Teplárna Liberec má již mnoho let naprosto nedůvodně vysokou cenu tepla, jednu z nejvyšších v ČR. Čelí proto podezření, že aby splnila podmínky regulátora trhu cen energií, uměle navyšuje své náklady, které uplatňuje jako oprávněné do kalkulací. Podezření se týkají například neprůhledného nákupu paliv, nájemních smluv či odběrů produkce přilehlé spalovny, která by měla finální cenu zlevňovat. Již při navýšení ceny v roce 2006 o 24% jsme  požadovali předložení kalkulací cen tepla, aby mohly být výše uvedené domněnky vyvráceny. Teplárna však dosud nikdy nepředložila adekvátní rozbor svých nákladů a tímto svým i následným chováním naopak zavdala příčinu k tomu, že podezření trvá a je prohlubováno. Kalkulace, které byly Stavebnímu bytovému družstvu Sever předloženy na konci května tohoto roku, tato podezření jednoznačně nevyvracejí.Stavební bytové Sever je součástí sdružení, které nese název Teplo za 399,90 Kč, a které se snaží upozornit na nesrovnalosti v ceně tepla z liberecké teplárny. Členové sdružení nesouhlasí se zavedením dvousložkové ceny tepla v podobě, v jaké ji v současné době Teplárna Liberec a. s. uplatňuje vůči svým odběratelům, kteří na tento způsob účtování ceny přistoupili. Zároveň členové sdružení odmítli akceptovat navýšení ceny na 593,-Kč a nepodepsali pro rok 2008 cenové ujednání. Svůj postoj členové sdružení nezmění až do doby, než bude na základě předložených podkladů jednoznačně dokázáno, že cena tepla z Teplárny Liberec je cenou „férovou“.  Informace o nekalých praktikách v Teplárně Liberec publikoval i internetový server cistevruce.com, který nejistotu okolo cenové politiky liberecké teplárny ještě více prohlubuje.

Ve věci ceny tepla a postupu Teplárny Liberec v záležitosti navýšení ceny tepla v rozporu s platně uzavřenou kupní smlouvou se Stavební bytové družstvo Sever, společně s některými dalšími odběrateli, obrátilo opakovaně na Energetický regulační úřad (ERÚ) a Státní energetickou inspekci s několika podněty k řešení nastalé situace. Dle názoru družstva, oba tyto orgány neplní dobře svou úlohu ochrany spotřebitele před monopolním dodavatelem tepla a nijak nebrání jeho nátlakovým způsobům jednání. Ve věci ceny tepla padlo i trestní oznámení, které iniciovali někteří členové sdružení Teplo za 399,90 Kč.

I přes četná jednání, která jsou ze strany SBD Sever s Teplárnou Liberec vedena i nadále trvá situace, že Teplárna Liberec družstvu fakturuje cenu tepla, která neodpovídá platně uzavřené kupní smlouvě, neboť jak bylo již uvedeno, družstvo nesouhlasilo s cenovým ujednáním pro tento rok, ani se skutečností, že Teplárna novou cenu tepla chtěla uplatnit zpětně k 1. lednu tohoto roku, i když návrh nového cenového ujednání na jednosložkovou cenu tepla předložila až koncem února tohoto roku. Vzhledem k tomuto sporu jsme byli nuceni se znovu obrátit na ERÚ, který nám dal za pravdu a potvrdil, že cenu nelze zvyšovat zpětně. Vedení Teplárny Liberec a. s. ovšem nerespektuje tento názor ERÚ a v současné době začalo účelově tvrdit, že zvýšení ceny nebylo realizováno formou cenového ujednání, ale formou uplatnění cenové doložky dle § 473 obchodního zákoníku. Pro tento postup však platná kupní smlouva stanoví přesná pravidla, která nebyla ze strany Teplárny a.s. dodržena.

Na negativní vývoj cen tepla z centrálního zdroje zásobování již reagovala členská základna našeho družstva, stejně tak jako zástupci některých společenství vlastníků jednotek ve správě našeho družstva, kteří vyjadřují stále větší zájem o odpojení se od Teplárny a vybudování jiného zdroje vytápění, nejčastěji plynových kotelen. Družstvo počítá  s tím, že poptávka po alternativních zdrojích vytápění bude v budoucím období stoupat a správa družstva začne zadávat  na základě požadavků jednotlivých domů  zpracování jednotlivých projektů.

Comments are closed.