Audit Teplárny ukončen – Zpravodaj Severu září 2009

Standard

Spor trvá – Teplárna nereaguje na návrh smíru Smlouvy podepsánySBD Sever společně s ostatními členy sdružení Teplo za 399 Kč! se rozhodlo akceptovat rozhodnutí předsedy ERÚ Ing. Fiřta ve věci podoby smlouvy o dodávce tepla. Přestože nebyl ERÚ akceptován požadavek na zrušení tzv. dvousložkové ceny tepla, ERÚ vyhověl námitkám sdružení, když konstatoval, že každá změna smlouvy s Teplárnou Liberec musí být odsouhlasena druhou stranou, tedy včetně cenových ujednání. Zamítl tak požadavek Teplárny na uplatnění jednostranné možnosti kdykoliv zvýšit cenu bez souhlasu smluvního partnera. SBD Sever podepsalo nové smlouvy na dodávky tepla ve znění rozhodnutí ERÚ. Sliby chybyPřestože sdružení Teplo za 399 Kč! oslovilo vedení Teplárny s komplexním návrhem smíru v celém sporu, jehož součástí bylo například stažení žaloby Stavebního bytového družstva Sever na Teplárnu pro neoprávněné zvýšení ceny v roce 2008, zůstává situace tohoto smíru zatím otevřená. Ze slibů Teplárny sešlo. Přes jasné přísliby člena představenstva Teplárny Liberec a obchodního ředitele Tomáše Buzína Teplárna zatím neakceptovala návrh smíru v otázce žaloby družstva a přes několikerá ujištění zatím neiniciovala vznik tzv. Sboru poradců, ve kterém by byli zastoupeni i zástupci odběratelů. Rovněž požadavek na písemný závazek Teplárny snižovat každoročně ztráty v rozvodech tepla nebyl akceptován. Snížení ceny si Teplárna rozmyslela

Teplárna rovněž nesplnila svůj slib, kterým avizovala snížení ceny před zahájením nové topné sezóny.

 Z původních plánů snížit cenu k hranici 560 Kč/Gj ustoupila a v době, kdy dodavatelé jiných energetických komodit (plynu, elektřiny) zlevňují, Teplárna setrvává na neuvěřitelně vysoké a zcela nekonkurence schopné ceně tepla. K tomuto kroku ji vede pravděpodobně povzbudivý verdikt auditorské firmy BDO, která odpověděla na všechny v auditu položené otázky záporně, tedy, že hospodaření teplárny je v pořádku. Zveřejněny výsledky auditu, jeho obsah je ale tajnýNa tiskové konferenci Teplárny dne 9. září 2009 byly sice zveřejněny výsledky auditu, jeho samotný obsah má ale zůstat veřejnosti utajen. Ani členové výběrové komise na dodavatele auditu z řad zástupců odběratelů nedostanou audit k dispozici, neboť to Teplárna zakázala. Členové sdružení Teplo za 399 Kč! tak mohli pouze za přísného dozoru managementu Teplárny nahlédnout do mnohostránkového dokumentu, ve kterém jsou podrobně rozpracovány jednotlivé problémové okruhy.  Protože jsou členové sdružení vázáni mlčenlivostí, není možné uveřejnit podrobnosti o zjištěních auditorské firmy. Můžeme se tedy omezit na konstatování, že auditor nalezl četná pochybení v řádech několika milionů korun, avšak konstatoval, že vzhledem k vytvořené účetní ztrátě Teplárny v minulých letech nemají tato pochybení vliv na uplatňovanou cenu.Komické je rovněž konstatování forenzního auditora, že nebyl prováděn finanční audit a kontrola Teplárny a že při svém pátrání auditor vycházel pouze z výpovědí oslovených pracovníků Teplárny, spoléhajíc na jejich pravdomluvnost.Přesto audit obsahuje řadu námětů na zefektivnění činnosti Teplárny, odstranění některých spletitých smluvních vztahů, jejich zjednodušení a zprůhlednění.  Nepřímo tak dává za pravdu odběratelům, neboť je zřejmé, že tyto neprůhledné struktury mohou nahrávat nejrůznějším spekulacím, že cena tepla v Liberci v pořádku prostě není. Toto zjištění již před časem potvrdil ve svém dopise i zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, který konstatoval, že mazut je libereckou Teplárnou nakupován za nevýhodnou cenu. Zároveň však připustil, že platná legislativa není schopna tyto praktiky nijak postihnout.                                                                                                                       Petr Černý