Program Panel opět funkční, chyba napravena

Standard

Zpravodaj Severu – prosinec 2009

V letošním roce proběhly hned dvě novelizace nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které upravují podmínky pro získání dotace z programu Panel. Předmětem podpory z programu Panel, dnes označované jako Nový panel, je nepřímá dotace na část úroků z poskytnutých bankovních úvěrů na rekonstrukce, modernizace, sanace a opravy bytových domů. Po úpravách programu Panel v letech minulých několikanásobně vzrostl zájem o tento program, takže velmi často poptávka po této dotaci převyšovala finanční možnosti Státního fondu rozvoje bydlení. Proto v minulosti došlo i k pozastavení příjmů žádostí o tento typ dotace i snížení celkového procenta dotace ze 4% na 2,5% úrokové sazby. 

Předmětem první novelizace v tomto roce byla zejména diferenciace výše podpory (2,5, 3 a 4%) v závislosti na míře komplexnosti, rozšíření programu i na nepanelové objekty a další  méně významné dílčí změny.

 

Bohužel však v rozporu s odbornými stanovisky MMR, SFRB, SČMBD či odborníků pohybujících se v oblasti regenerací panelových domů byla na základě tlaku MŽP do novely jako jeden z požadavků pro přiznání dotace nesmyslně prosazena podmínka dosažení doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/m2.K] pro celý obvodový plášť budovy. Tento požadavek se jevil v mnoha případech jako nereálný a ohrozil samotnou podstatu dotačního programu Panel. Dosažení požadovaných hodnot v případě rekonstrukcí většiny panelových objektů (ale nejen jich, také domů stavěných klasickou technologií) bylo prakticky nemožné nebo jen obtížně realizovatelné při vynaložení neúměrně vysokých nákladů na realizaci požadovaných opatření.

 

Současná vláda tento nedostatek naštěstí napravila a přijetím drobné novely na konci srpna tohoto roku byla věta s tímto požadavkem z předmětného nařízení vlády odstraněna.

 

Jak jsem již zmínil, stát deklaroval zejména svůj zájem o dosažení maximální komplexnosti při provádění sanací,  modernizací, rekonstrukcí a oprav bytových domů a proto rozlišil výši přiznané podpory právě v závislosti na míře komplexnosti regenerace.

 

Dotaci, která sníží úrokovou sazbu z bankovního úvěru o 2,5%, lze získat v okamžiku, kdy dojde k realizaci těchto opatření (ledaže stav domu některou opravu nebo modernizaci uvedenou níže prokazatelně nevyžaduje):

 

·        Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby

·        Sanace statických poruch nosné konstrukce

·        Oprava obvodového pláště a reprofilace styků  dílců obvodového pláště

·        Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí

·        Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště

·        Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály

·        Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd.  

·        Vyregulování otopné soustavy

·        Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu

 

Dotaci, která sníží úrokovou sazbu z bankovního úvěru o 3%, lze získat v okamžiku, kdy dojde kromě výše uvedených opatření ještě k realizaci těchto dalších opatření (ledaže stav domu některou opravu nebo modernizaci uvedenou níže prokazatelně nevyžaduje):

 

·        Výměna balkónů nebo oprava lodžií, balkonů včetně zábradlí

·        Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí   

·        Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy

·        Oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty

·        Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů; silnoproud, slaboproud

 

Dotaci, která sníží úrokovou sazbu z bankovního úvěru o 4%, lze získat v okamžiku, kdy dojde kromě opatření ve výše uvedených dvou skupinách ještě k realizaci těchto dalších opatření (ledaže stav domu některou opravu nebo modernizaci uvedenou níže prokazatelně nevyžaduje):

 

·        Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněním řešení, které zabezpečuje jejich ochranu před ničením vandaly

·        Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů

·        Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody  

·        Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles

·        Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotních instalací a plynu

·        Oprava nebo modernizace vzduchotechniky

·        Zřízení nového výtahu anebo oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty

·        Oprava hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí

 

Dotaci 4% lze získat také v případě, pokud předmětem opravy nebo modernizace domu jsou činnosti uvedené minimálně v první skupině opatření (pro podporu 2,5%) a současně jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov.

 

Pokud byla poskytnuta podpora podle některé z výše uvedených skupin, je možné uplatnit pro dotaci i následující položky:

 

·        Instalace termosolárních panelů

·        Zasklení lodžií nebo balkónů

·        Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby  

·        Oprava vnitřních stěn a stropů

·        Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných prostorách

·        Oprava komunikačních prostor    

·        Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek a osvětlení

·        Měření spotřeby tepla na vytápění, spotřeby teplé užitkové vody, spotřeby studené vody

·        Náhrada rozvodů plynu pro vaření za rozvod elektřiny

·        Modernizace rozvodu teplé užitkové vody, zejména pákové baterie, izolace stoupacího potrubí, bytový vodoměr teplé užitkové vody

·        Změny dispozičního řešení bytu

·        Bytové mezonetové nástavby při sloučení bytu v nejvyšším podlaží

·        Projektové práce, projektová dokumentace

·        Statický posudek

·        Revize technického zařízení budov

·        Získání průkazu splnění požadavků hospodárné spotřeby energie na vytápění

 

Další běžná administrativní pravidla pro přiznání dotace z Programu Panel zůstávají bez větších změn, stále tedy platí základní pravidlo, že veškeré práce mohou být zahájeny až po řádném přijetí žádosti o dotaci pracovištěm Českomoravské záruční a rozvojové banky.

 

SBD Sever v současnosti vyřizuje již druhou desítku žádostí o poskytnutí podpory z programu Panel a pro jeho výhodnost plánuje tento program využít i v budoucnosti, zejména proto, že drtivá většina prováděných sanací a modernizací je financována formou bankovních úvěrů. Program Panel proto přináší významnou úlevu pro všechny obyvatele opravených domů, protože významně snižuje reálné finanční zatížení  vlastníků a nájemců při placení úroků z těchto úvěrů.

 

                                                                                              Petr Černý