Dotace na regeneraci sídliště Rochlice – Integrovaný plán rozvoje města Liberec

Standard

Zpravodaj Severu – prosinec 2009

Stavební bytové družstvo Sever spravuje v lokalitě sídliště Rochlice celou řadu objektů, ať už se jedná o družstevní domy nebo domy ve společenství vlastníků jednotek. V rámci dotačních možností z operačních programů Evropské unie  se v těchto dnech rozjíždí na tomto ne neproblémovém sídlišti operační program „5. 2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“. V České republice jsou finanční prostředky určeny na zlepšení kvality života v oblasti bydlení v celkem 62 největších městech ČR nad 20 000 obyvatel. Problémové sídliště je v programu definováno jako souvislá plocha území města s více než 500 byty (cca 1 300 obyv.) a problémovost je doložena vstupními kritérii, které stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Rozhodujícím argumentem pro výběr zóny k podpoře byly hodnoty stanovených ukazatelů, z nichž se alespoň 3 musí negativně odchylovat od průměru za celé město. Na území Liberce tato kritéria splnilo právě rochlické sídliště.
V březnu tohoto roku byl Ministerstvem pro místní rozvoj vybrán liberecký plán rozvoje města a byla tomuto sídlišti přidělena podpora ve výši 6 020 tis. EUR (cca 155 mil. Kč). Dotace je určena dle schváleného procentuelního podílu jak (z velké části) pro zkvalitnění veřejných prostranství na sídlišti Rochlice,  tak pro regeneraci bytových domů v této lokalitě.
 V souvislosti se snížením celkové výše podpory došlo i k úpravě (ponížení) indikátorů IPRM, které je třeba naplnit: cílová hodnota plochy revitalizovaného území činí 35 405 m2, počet regenerovaných bytů by měl dosáhnout počtu 1 275, úspora spotřeby energie min. 20%.Na konci měsíce srpna vyhlásilo město Liberec  první výzvu na předkládání žádostí o podporu z tohoto operačního programu. Pokud jde o revitalizaci veřejných prostor, žadatelem je v tomto případě město Liberec, v části regenerace bytových domů jsou pak žadateli vlastníci bytových domů (společenství vlastníků, bytová družstva apod.). Celkový finanční objem dotace  pro tuto výzvu činí 50 000 000  Kč a ukončení příjmů žádostí je již 27. 10. 2009. Výše podpory je stanovena jako 40 % celkových způsobilých výdajů projektu. Termín pro přijímání žádostí je již za dveřmi, a proto SBD Sever na svých domech v této lokalitě v září tohoto roku svolalo členské schůze a shromáždění vlastníků, kde by sami členové družstva a vlastníci měli přijmout rozhodnutí, zda-li se o dotace budou ucházet a v jakém rozsahu regenerace svého domu. Po přijetí usnesení ve věci zahájení regenerace následně SBD Sever tyto žádosti podá.  Je pochopitelné, že o dotace bude velký zájem a budou o ně žádat i další vlastníci a správci bytového fondu v lokalitě.                                                                    Městská výzva  respektuje podmínky výzvy MMR. Jednotliví žadatelé musí především „finalizovat žádost v Benefitu7“ a splnit další podmínky městské výzvy. Město došlé projekty ohodnotí a vybere k podpoře podle zveřejněných podmínek ve výzvě. Následně město těmto projektům vystaví „Přílohu projektu č.9 – Potvrzení o výběru projektu“ – s ní pak úspěšní žadatelé podají výzvu přímo na Centrum regionálního rozvoje v Hradci Králové dle podmínek výzvy MMR. Jak jsem již uvedl, výše podpory pro regeneraci bytových domů je 40% z celkových způsobilých výdajů. Způsobilými výdaji,  které pro nás přicházejí v úvahu, jsou především:  modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku, např.:

  • zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, výměna oken, vnějších dveří, střechy atd.),
  • pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahu atd.),
  • odstranění statických poruch domů (např. opravy nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí atd.),
  • rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení, společných prostor (schodiště, chodby atd..),
  • sanace základů a hydroizolace spodní stavby,
  • rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů atd.).

 Počáteční datum pro způsobilost (uznatelnost) výdajů  pro projekty regenerace bytových domů je den uvedený na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR) o způsobilosti projektu, kde je uvedeno, že předložený projekt splnil všechna kritéria přijatelnosti. Před tímto datem nesmí být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být ukončeno výběrové řízení na dodavatele, ani rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky. Předpokládané schválení prvních projektů na CRR  je uvažováno již   v únoru 2010.  Ve snaze předejít možnému poškození revitalizovaných ploch komunikací, chodníků, hřišť i veřejné zeleně je nutné, aby regenerace bytových domů proběhla před zahájením prací na revitalizaci veřejných prostor, takže je žádoucí, aby veškeré práce na bytových domech, které mohou zasáhnout pozemky (např. zateplení, opravy balkónů apod.), proběhly již v příštím roce. Město Liberec také upozorňuje, že při plánování realizace projektů na zateplení je nutné respektovat ochranné podmínky pro zvláště chráněné druhy živočichů (např.  v lokalitě se vyskytujícího rorýse obecného).  Přesto je možné žádosti o dotace na  projekty podávat, i když je počítáno s pozdější realizací (např. v roce 2013). Všechny projekty musí být ukončeny do 30. června 2015.Pro úplnost upozorňuji, že projekty mohou být realizovány pouze v lokalitě sídliště Rochlice, tedy pouze na následujících domech:  Burianova     914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 969, 970, 971, 972, 1070, 1071 Dobiášova    851, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890 (celá ul. bez č.p. 1017)Dr. M. Horákové     54Halasova      891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 Haškova      936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 974, 977, 978 Ježkova    906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 1169 Na Žižkově  99, 246, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 852, 853, 973Pazderkova  866, 867, 868, 869, 932, 933, 934, 935, 955 Pionýrů        71, 976Seifertova     900, 901, 902, 903, 904, 905 U Potůčku    612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621Vratislavická            28, 55, 91, 337, 367Žitná  80, 136, 661, 662, 683, 684, 685, 745, 746, 816, 817, 818, 819, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830                                                                    S využitím údajů MML zpracoval Petr Černý