Program Zelená úsporám otevřen i pro panelové domy, ale …

Standard

Zpravodaj Severu – prosinec 2010

Od 1. září tohoto roku je mediálně známý dotační program Zelená úsporám přístupný i pro vlastníky v panelových domech. K rozšíření programu došlo poté, kdy byl vyhodnocen  nízký zájem o tyto dotace zejména z důvodu přísného nastavení kritérií pro získání těchto dotací. Ale i současný stav má k ideálu poměrně daleko. Ministerstvo životního prostředí uvádí, že program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard korun.

 

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012, nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, není však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.V současné době je tento dotační  program  členěn do tří základních oblastí podpory s možností jejich kombinování:A. Úspora energie na vytápění

 • A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu (platí i pro bytové panelové domy).
 • A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení) – platí pro bytové nepanelové domy.

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standarduC. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

 • C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
 • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
 • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů.

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

 • fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti),
 • společenství vlastníků bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • města a obce (včetně městských částí),
 • podnikatelské subjekty,
 • případně další právnické osoby.

Pojďme se nyní věnovat oblasti podpory, která nás nejvíce zajímá, a to je podpora pro úspory energií na vytápění v bytových domech. 

V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií
na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení bytových domů.

 Podporované opatření

 Výše podpory
A. 1 – Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
30 kWh na m2
1500 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
A. 1 – Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
55 kWh na m2
1050 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
A. 2 – Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla o 30 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací alespoň jedno z opatření a) – e)
 600 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
A. 2 – Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla o 20 %
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací alespoň jedno z opatření a) – e)
450 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
 


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných při realizaci opatření. Tato podpora je podmíněna schválením
žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání,
maximálně však do 31. března 2010:

V uvedené tabulce jsou údaje o výši podpory při realizaci podporovaných opatření.  U panelových bytových domů lze uplatnit pouze opatření uvedená pod označením A.1., opatření označená A. 2. lze uplatnit pro nepanelové bytové domy.Pokud jde o panelové domy, společně s požadavkem na dosažení požadované měrné spotřeby tepla je nutné současně splnit další podmínku, která spočívá ve snížení této měrné spotřeby tepla v domě alespoň o 40%, a to bez ohledu na výši současné měrné spotřeby tepla v domě. Tento požadavek tedy znevýhodňuje domy, které mají například již část domu zateplenu (například vyměněná okna nebo zateplený štít budovy apod.).  U dosud nijak nezateplovaných panelových domů se jeví nejvýhodněji varianta dosažení měrné spotřeby tepla v úrovni 55 kWh na m2 plochy, kde výsledkem je  zajímavý poměr mezi předpokládanými náklady na realizaci opatření a výší dotace.U nepanelových bytových domů lze získat dotaci i na dílčí zateplení. Při určení, zda-li dům je vystavěn panelovou či nepanelovou technologií, vychází program Zelená úsporám ze stejného členění jako dotační program Panel (dnes Nový panel), který v příloze č. 1. Nařízení vlády č. 299/2001 jmenovitě uvádí výčet všech stavebních soustav, které jsou z hlediska těchto dotačních programů považovány za panelové technologie.Podobné požadavky jako v programu Panel jsou v programu Zelená úsporám i v otázce projektové dokumentace a výpočtů energetických úspor. Zpravidla lze použít všechny dokumenty připravované v rámci programu Panel i pro dotační program Zelená úsporám, je ale nutné výpočty doplnit o výpočty úspor měrné spotřeby tepla, neboť tento ukazatel je specifický právě pro program Zelená úsporám.Zástupci MŽP a SFRB výslovně upozorňují při čerpání dotace na nutnost dodržení všech platných zákonů, zejména příslušných ustanovení zákona o hospodaření energií a stavebního zákona, případně zákona o vlastnictví bytů.V současné době stále není dořešena otázka notifikace tohoto dotačního programu, takže tento program funguje v režimu de minimis. To znamená, že výše dotace pro jeden právní subjekt je omezena částkou 200 000 EUR na dobu tří let, což znevýhodňuje zejména velká bytová družstva nebo velká společenství vlastníků jednotek. V případě, že by byla schválena bloková výjimka, mohl by v krátké budoucnosti i tento dotační program, podobně jako již zmiňovaný Panel,  fungovat v režimu tzv. intenzity veřejné podpory, tj. procentuelního omezení výše dotace k celkovým nákladům v návaznosti na velikost osoby žadatele. V takovém případě by výše dotace mohla činit až předpokládaných 35% nebo i 40% nákladů.Program Zelená úsporám lze kombinovat i s programem Panel, avšak dotace nesmí být použita na stejné položky realizovaného projektu (díla). Je tedy nutné předem řádně promyslet v konkrétním případě, jaká varianta bude pro investora výhodnější a podle toho dotace využít. Všem našim klientům rádi poradíme a poskytneme veškerý servis pro zajištění těchto dotací.                                                                                              Petr Černý