Kauza pokračuje -Spor s Teplárnou Liberec zatím nerozhodnut

Standard

 Článek publikován ve Zpravodaji Severu – březen 2009

Tak jako i v předcházejících číslech našeho Zpravodaje, přinášíme informace o aktuálním vývoji kauzy předraženého tepla v Liberci.

O podobě nové smlouvy není zatím rozhodnuto – obě strany nesouhlasí s ERÚ

Energetický regulační úřad vydal koncem prosince předběžné opatření, které upravuje podmínky pro dodávky tepla po dobu bezesmluvního vztahu s Teplárnou Liberec, tedy až do okamžiku pravomocného rozhodnutí ERÚ o podobě uzavírané smlouvy na dodávku Tepla. Stavební bytové družstvo Sever podalo rozklad proti ceně650 Kč/Gj, kterou ERÚ stanovil v rozhodnutí o předběžném opatření a to zejména z důvodu získání právní jistoty, že se jedná pouze o cenu zálohovou, která  bude vyúčtována po uzavření smlouvy proti skutečně platné ceně. Předseda Energetického regulačního úřadu potvrdil výši stanovené ceny i skutečnost, že tato cena je pouze zálohová. Zároveň v odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval, že ERÚ pochybil, když ve vydaném předběžném opatření jasně a srozumitelně nezdůvodnil stanovení výše této ceny.

Spor o podobu předběžného opatření, kdy se jedná pouze o výši zálohové ceny,  však není tak důležitý, jako spor o podobu samotné nové smlouvy. V této věci ještě není definitivně rozhodnuto, protože proti rozhodnutí ERÚ se odvolaly obě strany sporu, tedy jak odběratelé, tak Teplárna Liberec.

Přestože Teplárna Liberec v médiích presentovala rozhodnutí ERÚ jako své vítězství, i ona se nakonec domáhá změny rozhodnutí ve všech bodech, ve kterých ERÚ vyhověl námitkám odběratelů. V případě odběratelů se jedná celkem o sedm sporných bodů smlouvy, kdy nejvýznamnější je spor o tzv. dvousložkovou cenu. Odběratelé způsob účtování dvousložkové ceny tak, jak ji chce uplatňovat Teplárna (a fakticky na mnoha domech již uplatňuje) odmítají s tím, že se fakticky jedná o neurčitý a nesrozumitelný způsob stanovení ceny, který umožňuje Teplárně legálním způsobem cenu navyšovat.

Teplárna Liberec zase odmítá rozhodnutí ERÚ, že ke změně smlouvy a obchodních podmínek je nutný souhlas odběratelů. Má za to, že kupní smlouva na dodávku tepla je ze své podstaty smlouvou adhezní, tedy, že odběratelé by neměli mít žádnou možnost určovat její obsah včetně ceny dohodou a měli by pouze možnost smlouvu buď přijmout v Teplárnou navržené podobě nebo ji zcela odmítnout. Toto stanovisko považují zástupci odběratelů za absurdní, zvláště v situaci, kdy je mnoha domům fakticky znemožňováno odpojení od CZT, resp. je znemožňováno vybudování náhradního zdroje vytápění.

Předseda ERÚ Ing. Josef Fiřt má zhruba do poloviny dubna čas na to, aby se rozklady obou stran zabýval a vydal ve věci tohoto sporu rozhodnutí. Do té doby je dodávka tepla do objektů SBD Sever a dalších účastníků sporu zajišťována za podmínek stanovených již zmíněným předběžným opatřením.

Forenzní audit – žádná změna

Aktivita města ve věci výběrového řízení na dodavatele forenzního auditu, který by měl prošetřit nekalé praktiky Teplárny Liberec, poněkud ochabla. Od jednání s primátorem města na sklonku loňského roku se nestalo v této věci nic. To jen ukazuje, že ani minoritní vlastník město Liberec, v rozporu s usnesením zastupitelstva, nemá naprosto zájem na prošetření čehokoliv, co by se jen částečně dotýkalo problematiky předraženého tepla.  To jen nahrává dalším spekulacím, které se objevují na veřejnosti.  Internetové stránky http://www.cistevruce.com/, které jsou provozovány anonymními osobami, zveřejnily v uplynulých dnech další závažné informace o postupu majitele Teplárny Liberec, společnosti MVV Energie.  Obsah těchto článků presentujeme na jiném místě Zpravodaje Severu.

 Žaloba družstva na Teplárnu – hlavní líčení zatím nenařízeno

Nic nového není ani ve věci podané žaloby SBD Sever na Teplárnu Liberec ve věci ceny tepla v roce 2008. Jednání dosud nebylo nařízeno, soud však oslovil všechny subjekty, které chtěly přistoupit k řízení jako vedlejší účastníci, aby soudu zdůvodnily svůj právní zájem na vedlejším účastenství a výsledku sporu.

Další zlevnění Teplárny Liberec

Teplárna Liberec od 1. dubna 2009 opět zlevňuje, tentokrát o neuvěřitelných  téměř 9,-Kč/GJ. K tomu snad není co dodat.

                                                                                                                                                                            Petr Černý