Historie sporu s Teplárnou Liberec

Standard

V tomto článku naleznete časový sled událostí ve sporu s Teplárnou Liberec. Článek byl zveřejněn ve Zpravodaji Severu v březnu 2009.

Září 2007 – Teplárna Liberec oznamuje svůj záměr zavést dvousložkovou cenu tepla a cenu tepla pro rok 2008 zvýšit. Již tehdy je Teplárna Liberec upozorněna, že změnu způsobu účtování tepla nemůže udělat bez  souhlasu SBD Sever.

 Konec roku 2007 –  Teplárna Liberec  mění své  obchodní podmínky a snaží se dvousložkovou cenu v rozporu s platnou kupní smlouvou zavést. Teprve až po vyjádření ERÚ, že tak na základě kupní smlouvy nelze učinit jednostranně, tento svůj záměr opouští

Březen 2008 – Teplárna adresuje své vyjádření, ve kterém sděluje, že vyhovuje našim požadavkům na účtování jednosložkové ceny. Dodatek obsahující zvýšení jednosložkové ceny nám zasílá s tím,   že je platný od ledna 2008, tedy zpětně. Tento postup družstvo odmítá.

Rok 2008 – Přestože je podepsání dodatku cenového ujednání dle kupní smlouvy dvoustranný právní úkon a SBD Sever nikdy tento dodatek obsahující zvýšení ceny neakceptovalo, Teplárna Liberec nám vytrvale celý rok 2008 zasílá faktury vystavené na jinou, než sjednanou cenu, včetně prvních tří měsíců, kdy toto zvýšení uplatňuje  v rozporu se zákonem zpětně.

Červen 2008 – Teplárna vypovídá platné kupní smlouvy na dodávku tepelné energie všem subjektům, u kterých musí uplatit jednosložkovou cenu. Teplárna přistoupila k výpovědím kupních smluv na dodávky tepla s tím, že k tomuto kroku je nucena Energetickým regulačním úřadem Ten údajně požaduje, aby v jedné cenové lokalitě na stejném stupni předání byla uplatňována jen jedna cena, včetně způsobu jejího výpočtu. V Liberci však zapomíná na pět domů SVJ, kterým výpověď nebyla doručena.

Září  2008 –  Teplárna Liberec poté co zjistila, že se zpětným uplatněním navýšené ceny za teplo by stěží v soudním sporu uspěla, posunula platnost svých ceníků od 1. 4. 2008. Navýšení ceny od tohoto data začala naprosto účelově obhajovat jako uplatnění cenové doložky, což je v rozporu s kupní smlouvou, neboť již dříve Teplárna Liberec předložila dodatek smlouvy formou cenového ujednání.

Září 2008 – Členové sdružení Teplo za 399,90 Kč vystupují na jednání zastupitelstva města s požadavkem, aby město Liberec, jako minoritní akcionář Teplárny, zjednalo nápravu a souhlasilo se zpracováním forenzního auditu, který by jednoznačně přispěl k rozptýlení pochyb o účelovém předražování tepla.

Říjení2008 –  K formě uplatnění zvýšení ceny na 698 Kč/GJ cenovou doložkou došlo naprosto účelově   1. 10. 2008.  Teplárna bezdůvodně zvýšila cenu tepla s ohledem na rostoucí náklady v nákupu surovin. A to v situaci kdy cena ropy (a ropných produktů) byla na svém historickém minimu a dolar se obchodoval za 17 Kč, (zatímco v roce 2000 byla cena dolaru 40,-Kč) a cena ropy dosahovala tehdejších maximálních hodnot.

Listopad 2008 – Po semináři Teplárny, na kterém primátor Liberce Ing. Kittner veřejně obhajuje postup Teplárny, svolává schůzku klíčových odběratelů za účelem dohody o vypracování zadání  dodavatele forenzního auditu. Navzdory příslibům není v této věci dále konáno.

Listopad 2008 – Odběratelé podávají Energetickému regulačnímu úřadu návrh na zahájení správního řízení ve věci podoby nové smlouvy na dodávku tepelné energie od 1. 1. 2009

Prosinec 2008 – Teplárna Liberec formou inzerce straší domácnosti přerušením dodávek tepla od ledna 2009 s odůvodněním, že nemůže dodávat teplo bez smluvního vztahu. Činí tak vědomě v době, kdy již ví, že ERÚ vydá předběžné opatření, ve kterém  zatímně upraví dodávky tepla do domácností v domech, které jsou ve sporu o podobě uzavírané smlouvy.

Prosinec 2008 – na sklonku roku vydává ERÚ předběžné opatření, kterým upravuje pravidla pro dodávku tepelné energie až do doby pravomocného rozhodnutí o podobě smlouvy. Ve svém rozhodnutí stanoví zálohovou cenu tepelné energie ve výši 650,-Kč/Gj, aniž by tuto cenu řádně zdůvodnil. SBD Sever se proti tomuto rozhodnutí odvolává formou rozkladu.

Prosinec 2008 – SBD Sever podává žalobu na Teplárnu Liberec. Předmětem žaloby je neoprávněné uplatňování ceny tepla v období měsíců březen – září 2008 a říjen – prosinec  2008. Družstvo žádá přezkoumání cenové kalkulace nezávislým soudním znalcem.

Leden 2009 – Teplárna Liberec zlevňuje teplo z 698 Kč/GJ na 658 Kč/Gj.

Únor 2009 – ERÚ vydává rozhodnutí ve věci podoby kupní smlouvy na dodávku tepla. Potvrzuje možnost účtování dvousložkové ceny, avšak odmítá návrh teplárny na možnost jednostranné úpravy obchodních podmínek. Proti rozhodnutí ERÚ se formou rozkladu odvolávají nejprve odběratelé a v zápětí i Teplárna Liberec. Rozhodnuto bude pravděpodobně v dubnu 2009.

Březen 2009 – ERÚ vydal rozhodnutí ve věci rozkladu proti ceně stanovené v předběžném opatření, vydaném v prosinci 2008.  Předseda ERÚ Ing. Fiřt potvrdil rozhodnutí ve věci určení ceny s tím, že znovu zřetelně konstatoval, že tato cena je pouze cenou zálohovou a bude zúčtována po uzavření smlouvy dle skutečně sjednané ceny. Zároveň připustil pochybení svého úřadu, když konstatoval, že ERÚ stanovenou cenu řádně neodůvodnil.

Březen 2009 – Teplárna opět oznamuje snížení ceny tepla na 650,85 Kč/Gj od 1. dubna 2009.