Kauza drahého tepla v Liberci vrcholí

Standard

článek publikován ve Zpravodaji Severu – červenec 2009

ERÚ rozhodl o podobě nové smlouvy

V minulém čísle našeho Zpravodaje jsme čtenáře informovali, že Energetický regulační úřad vydal koncem prosince předběžné opatření, které upravuje podmínky pro dodávky tepla po dobu bezesmluvního vztahu s Teplárnou Liberec, tedy až do okamžiku pravomocného rozhodnutí ERÚ o podobě uzavírané smlouvy na dodávku Tepla. Stavební bytové družstvo Sever podalo rozklad proti ceně 650 Kč/Gj, kterou ERÚ stanovil v rozhodnutí o předběžném opatření a to zejména z důvodu získání právní jistoty, že se jedná pouze o cenu zálohovou, která bude vyúčtována po uzavření smlouvy proti skutečně platné ceně. Předseda Energetického regulačního úřadu potvrdil výši stanovené ceny i skutečnost, že tato cena je pouze zálohová. Zároveň v odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval, že ERÚ pochybil, když ve vydaném předběžném opatření jasně a srozumitelně nezdůvodnil stanovení výše této ceny.

V minulém čísle jsme rovněž informovali o stavu sporu o podobu nové smlouvy na dodávku tepla, s tím, že proti rozhodnutí ERÚ se odvolaly obě strany sporu, tedy jak odběratelé , tak i Teplárna.

V případě odběratelů se jednalo celkem o sedm sporných bodů smlouvy, kdy nejvýznamnější byl spor o tzv. dvousložkovou cenu. Odběratelé způsob účtování dvousložkové ceny tak, jak ji chce uplatňovat Teplárna (a fakticky na mnoha domech již uplatňuje) odmítali s tím, že se fakticky jedná o neurčitý a nesrozumitelný způsob stanovení ceny, který umožňuje Teplárně legálním způsobem cenu navyšovat.

Teplárna Liberec zase odmítala rozhodnutí ERÚ, že ke změně smlouvy a obchodních podmínek je nutný souhlas odběratelů. Měla za to, že kupní smlouva na dodávku tepla je ze své podstaty smlouvou adhezní, tedy, že odběratelé by neměli mít žádnou možnost určovat její obsah včetně ceny dohodou a měli by pouze možnost smlouvu buď přijmout v Teplárnou navržené podobě nebo ji zcela odmítnout.

Předseda ERÚ Ing. Josef Fiřt rozhodl spor tím nejjednodušším možným způsobem. Zcela potvrdil předchozí rozhodnutí svého úřadu. Nevyhověl tedy námitkám odběratelů i Teplárny Liberec.  Obě strany jsou nyní povinny respektovat rozhodnutí ERÚ nebo se obrátit se žalobou na soud.  Je zřejmé, že s rozhodnutím ERÚ není spokojena ani jedna ze stran sporu, přesto nabídli zástupci odběratelů Teplárně Liberec jednání o smíru, jehož obsahem je i souhlas s podpisem smlouvy o dodávkách tepla ve znění, o kterém rozhodl ERÚ.

Forenzní audit před zahájením

Po více než půlroční nečinnosti ve věci příslibu organizace výběrového řízení na auditorskou společnost, která by provedla v Teplárně Liberec hloubkový forenzní audit, začalo město zastoupené primátorem Ing. Kittnerem jednat. Na jednání zástupců Teplárny v čele s primátorem a zástupců největších odběratelů tepla bylo dohodnuto znění zadávacích podmínek a způsob obeslání potencionálních uchazečů a zveřejnění zadání.  Výsledky auditu, který by měl vyvrátit nebo potvrdit podezření o  neobvyklých praktikách při tvorbě cen v Teplárně, budou dostupné v září tohoto roku.

V Liberci se chystá audit, Ministerstvo má ale jasno

V dubnu tohoto roku se členové sdružení Teplo za 399,90 Kč!, jehož členy je i SBD Sever, obrátilo na tehdejšího premiéra Ing. Mirka Topolánka s žádostí, aby zajistil prověření cen tepla v Liberci a zejména s tím spojenou nečinnost kontrolních orgánů. Dopis byl Úřadem vlády předán Ministerstvu průmyslu a obchodu, které na obsah dopisu reagovalo v květnu dopisem Ing. Portužáka, CSc., který je pověřen řízením odboru energetiky.

V zaslaném dopise mj. reaguje zástupce MPO na problematiku nedostatečných kontrol ze strany Státní energetické inspekce. V dopise přiznává, že i přes posílení Územního inspektorátu SEI pro liberecký kraj pracovníky z jiných krajů vázne i nadále vyřizování stížností na cenu tepla a celý proces trvá neúnosně dlouhou dobu. Z tohoto důvodu zřizuje MPO jako nadřízený orgán SEI skupinu, která prověří správnost postupů při šetření.

K samotné ceně tepla mj. zástupce MPO uvedl: „Na vysoké ceně za teplo se podílí zejména používání nejdražšího primárního paliva – zde lehký topný olej, který je navíc nakupován za nevýhodnou cenu“. Dále se v dopise uvádí, že provedené legislativní změny by měly dát SEI nástroje k postihování takového jednání ze strany tepláren.

Žaloba družstva na Teplárnu – jednání zatím nenařízeno

Nic nového není ani ve věci podané žaloby SBD Sever na Teplárnu Liberec ve věci ceny tepla v roce 2008. Jednání dosud nebylo nařízeno, soud v současné době řeší odvolání proti vedlejšímu účastenství jednoho ze subjektů. Po rozhodnutí ve věci tohoto odvolání bude zahájeno jednání ve věci samé.