„Daří se nám naplňovat naše záměry“

Standard

Rozhovor s předsedou představenstva SBD Sever a jeho ředitelem panem Petrem Černým

Na jarním shromáždění delegátů v květnu tohoto roku proběhly mj. i řádné volby do představenstva družstva. Nově zvoleným představenstvem byl předsedou družstva pro nadcházející čtyřleté volební období  opětovně zvolen dosavadní předseda družstva pan Petr Černý. Při této příležitosti mu redakce Zpravodaje Severu položila několik otázek.

Pane předsedo, v čele Stavebního bytového družstva Sever stojíte již pátý rok. Jak byste zhodnotil těch uplynulých pět let činnosti družstva?

Není žádným tajemstvím, že téměř každé tradiční velké bytové družstvo je v současnosti významně ovlivněno realizací převodů bytů do vlastnictví na základě zákona o vlastnictví bytů. Naše družstvo vždy patřilo k družstvům s vysokým počtem převedených bytů do vlastnictví svých členů. Můžeme říct, že i přesto, že zájem o převody zejména v posledních třech letech výrazně poklesl, na mnoha domech vznikají samostatné právnické osoby společenství vlastníků jednotek.

Zatímco před pěti lety fungovalo na bývalých domech Severu celkem 26 společenství vlastníků, v současnosti jich družstvo spravuje již 94. S tímto vývojem jsme počítali již od začátku nového tisíciletí a na tomto základě jsme v minulosti postavili koncepci rozvoje družstva a podnikatelský záměr. V tomto podnikatelském plánu jsme se soustředili na naplnění cíle poskytovat komplexní servis v oblasti správy bytových domů jako jediného reálného předmětu podnikání, a to bez ohledu na právní formu těchto domů. V praxi to znamená, že spravujeme nejen domy ve svých domovních samosprávách, ale také společenství vlastníků jednotek či například jiná menší bytová družstva.

Jak se daří naplňovat cíle tohoto záměru?

Myslím, že se nám daří v této oblasti naplňovat naše záměry. Po novele zákona o vlastnictví bytů v roce 2001, která zakotvila do zákona právní subjektivitu společenství, měly některé domy v úmyslu ukončit správu naším družstvem a zajistit si tyto služby jiným způsobem. Několik domů  tehdy skutečně spolupráci s družstvem ukončilo. Naším cílem tak bylo zamezit  odlivu zájmu o naše služby, takže jsme se snažili zlepšit jejich rozsah, kvalitu i nabídnout něco navíc. Také jsme se rozhodli využít svého potenciálu a nabídnout své služby též mimo okruh bývalých nebo současných „severáckých“ domů.  Dnes můžeme s uspokojením říci, že počet spravovaných domů naším družstvem stále stoupá a že o naše služby je zájem.

Čím se snažíte zaujmout?

Vždy jsme se snažili, abychom k běžným činnostem, které se správou bytového fondu souvisejí, nabídli nějakou přidanou hodnotu. Začali jsme zrušením úředních dnů, těch dříve tradičních pondělků a střed,  a vybudováním zákaznického centra přímo v sídle družstva. Byli jsme první firmou v oblasti správy nemovitostí a prvním bytovým družstvem, které mělo vlastní webové stránky a následně jsme umožnili zájemcům přímý vstup do privátní zóny těchto stránek, kde každý může získávat aktuální informace o svém domě či bytu a mít tak stálý přehled o všem důležitém, co se v domě z hlediska jeho správy odehrává.

Pro všechny domy ve správě našeho družstva nabízíme výhodné pojištění nemovitosti rámcovou pojistnou smlouvou za výhodné ceny pojistného, díky čemuž se dá ušetřit několik desítek korun na jeden byt měsíčně. Pro domy, které mají zájem o rekonstrukci či větší opravy jsme schopni zajistit výhodné úvěrové podmínky pro případ financování úvěrem, stejně jako v současnosti zajišťujeme zpracování žádostí o dotace, ať už z programu Panel nebo z programu Oprav vad panelové výstavby. Samozřejmostí je zajištění cash-poolingu pro společenství vlastníků jednotek, díky kterému mají zajištěno lepší úročení vlastního běžného účtu svého domu. Také se snažíme zajišťovat poradenství v oblasti aplikace zákona o vlastnictví bytů, neboť tento zákon  byl po dobu své platnosti již mnohokrát novelizován, a to i v základních otázkách, jako jsou například pravidla pro hlasování o opravách.

Navíc díky velkému objemu spravovaných bytů jsme schopni velké množství procesů provádět  nízkými náklady, což má velmi příznivý dopad na cenu našich služeb.

Kolik bytů nebo domů vlastně družstvo v současnosti spravuje?

Aktuálně spravujeme již přes 6.750 bytů a více než 1.200 nebytových prostor, zejména řadových garáží. Družstevních domů – tak zvaných domovních samospráv spravujeme 75, dále spravujeme 94 domů ve společenství vlastníků jednotek a několik domů ve vlastnictví jiných bytových družstev.

Jakým směrem se bude družstvo ubírat v budoucnu?

Další konkrétní směřování podnikatelského záměru družstva bude představenstvo teprve projednávat, takže bych nerad předbíhal. Nicméně bychom se v budoucnu chtěli zaměřit na uvádění moderních technologií do procesu správy bytového fondu, například v  oblasti moderních způsobů komunikace s klienty. V současnosti rozjíždíme možnost komunikovat prostřednictvím programu Skype, včetně možnosti využití webové kamery, čímž se vzájemný kontakt s klientem stává nejen dostupnějším, ale zároveň šetříme i náklady.    Rovněž chceme klást důraz na individuální přístup ke každému spravovanému subjektu a vždycky bychom chtěli nabídnout i nějaký ten bonus navíc.

V oblasti technického stavu spravovaných objektů se budeme snažit v krátké době dosáhnout realizace komplexnějších oprav a rekonstrukcí, než tomu bývalo v minulosti a zároveň se budeme v takových případech snažit o získání státních podpor z dotačních programů, budou-li účelně a spolehlivě fungovat i v budoucích letech.

Nadále se také chceme podílet na vytváření vhodné legislativy v oblasti vlastnictví bytů. Již v roce 2005 jsme na základě svých bohatých zkušeností se vznikem a fungováním mnoha společenství vlastníků jednotek připomínkovali návrh znění nového zákona o vlastnictví bytů, který však byl projednán poslaneckou sněmovnou PČR jen v prvním čtení a pak následovaly volby, takže nový zákon nebyl přijat. Nyní to vypadá, že nový zákon o vlastnictví bytů by mohl platit od roku 2009, pokud ovšem proběhne dlouho plánovaná rekodifikace současného občanského práva.

Na úplný závěr našeho rozhovoru, můžete nám stručně říct, co, vy sám osobně, považujete za největší úspěch družstva?

Pokud mám hovořit jen za sebe, tak si myslím, že pokud je předmětem naší činnosti správa majetku, dnes již  většinou ve vlastnictví jiných osob, tak že vůbec nejdůležitější věcí je důvěra. Vždyť ne nadarmo se říká, že hned po zdraví je druhou nejcitlivější záležitostí pro každého právě otázka bydlení, včetně jeho kvality. To není žádná fráze. Spolupráce s našimi klienty je, kromě jednoduché smlouvy, založena zejména na důvěře. Proto mě těší, vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat další domy do naší péče a počet spravovaných bytů nám roste, že jsme pro naše klienty a členy ve velké míře důvěryhodnými partnery.

Je jasné, že nikdy nebudou s naší činností spokojeni všichni, protože představy a nároky jednotlivých bydlících mohou být a také jsou rozdílné, ale našim cílem je  řešit kvalifikovaně všechny problémy, které se týkají bydlení. Je pochopitelné, že nemohou být s naší činností spokojeni ti, kteří mají s kvalitou bydlení nějaký trvalejší problém – například zatékání do bytu, výskyt plísní, špatný technický stav některých stavebních konstrukcí a  částí domu apod.  Ten, kdo se s takovými problémy potýká, asi neocení kvalitní hospodaření družstva nebo třeba internetový přístup, když mu teče doma na hlavu. .Odstranění těchto stavů je technicky mnohdy nejednoduché a zpravidla vyžaduje komplexnější řešení, rozsáhlejší rekonstrukci apod.  Navíc je vázáno na dosažení dohody vlastníků a uživatelů bytů. Proto za největší úspěch posledních let považuji, a tím se dostávám k odpovědi na Vaši otázku, že se nám v poslední době daří přecházet od drobnějších oprav k větším sanacím a rekonstrukcím včetně zateplování objektů a využití některých státních podpor.

Děkujeme za rozhovor.

redakce Zpravodaje Severu – léto 2007

Comments are closed.