Dotace pro paneláky by měly pokračovat

Standard

Úsporná vládní opatření na ozdravení státních financí se dotýkají i významného omezení finančních prostředků věnovaných na dotační programy na regenerace, zateplení a opravy panelových domů. Zatímco loni bylo v programu Panel po navýšení k uspokojení poptávky žadatelů k dispozici hodně přes 4 miliardy korun,  pro letošní rok se počítá pouze s 1,5 miliardami, což dle odhadů uspokojí asi jen necelou pětinu žadatelů. Za uši tak dostane jeden z nejpopulárnějších dotačních programů současnosti.

Původně jsem se chtěl věnovat v tomto článku zejména analýze současného stavu někdejší socialistické panelové výstavby a hodnocení nesporného přínosu dotačních programů, které pomáhají alespoň částečně napravit neradostnou situaci. Nicméně po přečtení příspěvků v internetové diskusi pod aktuálním článkem, že dotace jsou pro letošek fakticky vyčerpány, když nejčastěji se objevují názory, že paneláky netřeba dotovat, bych se rád zmínil o dotacích i v obecnější rovině.

Ale postupně.  Program Panel spatřil světlo světa již v roce 2001. Program poskytuje nepřímé dotace ke krytí části úroků z úvěru, které banky poskytují na opravy, modernizace a rekonstrukce panelových domů. Velkou popularitu však Panel získává až v posledních dvou třech letech, kdy došlo k úpravě některých podmínek pro poskytnutí dotace a zároveň dochází k uvolnění podmínek pro poskytování úvěrů bankovními ústavy. Program začíná být konečně účelně využíván, dvě třetiny žadatelů tvoří bytová družstva, téměř jednu čtvrtinu společenství vlastníků jednotek, deset procent obce.

Statistiky uvádějí, že po dobu existence programu Panel byly dotovány úvěry v celkové výši přes 10 miliard korun. Při statistikou uváděných průměrných nákladech na rekonstrukci jednoho bytu  cca 180 tis. Kč lze dovodit, že komplexní rekonstrukcí prošlo jen něco přes 55 tisíc bytů. To je necelých 5% z celkového počtu 1.165 tisíc bytových jednotek v ČR, které byly postaveny panelovou technologií. To je žalostně málo. Pokud bychom totiž chtěli v horizontu 20 let regenerovat celý panelový bytový fond (jako že je to nezbytně nutné), měl by být dotační program Panel posilován, nikoliv krácen, jak se tomu v současnosti děje.

Už slyším argumenty odpůrců dotací. Proč bych měl ze svých daní přispívat někomu v paneláku, když mám rodinný domek? Odpověď je jednoduchá. Z opravených bytových domů, kvalitně, komplexně a ve viditelném časovém horizontu, budou mít užitek nejenom obyvatelé těchto domů, ale celá společnost. Jde o to zabránit devastaci sídlišť a regenerací domů i celých sídlištních celků přispět k zachování dostatečně kvalitní sociální struktury obyvatelstva tak, aby pokud možno nedocházelo ke vzniku slumů. Z výše uvedených čísel je zřejmé, že se jedná o problém celospolečenský, nikoliv jen o problém úzké skupiny osob.

Dotováno je v současnosti mnoho činností a aktivit. Dotována je městská hromadná doprava, ale také by někdo mohl říct, proč ji má ze svých daní platit, když jezdí výhradně limuzínou. Proč má zaměstnanec ze svých daní platit dávky v nezaměstnanosti komusi, jenom proto, že je ten někdo neschopný (anebo nechce)  si obstarat práci? Proč jsou dotována městská divadla a ZOO, když já tam nechodím? Podobných názorů jsou plné internetové diskuse. Když byste si dali práci, naleznete mnoho příležitostí, jak stát žádat o nejrůznější formy dotací. Osobně nejsem příznivcem nějakého velkého přerozdělování státních financí, nicméně si myslím, že právě podpora oprav a regenerací paneláků je smysluplná a společensky korektní.

Mimochodem, podobná „solidarita“ je viditelná i při projednávání návrhů rekonstrukcí paneláků a oprav přímo mezi obyvateli jednotlivých domů, s čímž se setkávám prakticky denně díky své profesi. Opět se řeší otázky typu: proč by se měl zateplovat strop v suterénu, když já bydlím v pátém patře? Jsem proti nákupu nového výtahu, protože bydlím v přízemí, a střechu taky nechci opravit, když je nade mnou sedm pater. Dosáhnout souhlasu s jakoukoliv větší rekonstrukcí společných částí domu je, i díky zákonnému požadavku na tříčtvrtinový souhlas vlastníků, leckdy  v podstatě zázrak, protože názory na způsob opravy, rozsah, způsob financování, návratnost a celkovou nutnost se mezi obyvateli jednoho domu velmi liší. Dotační titul tak slouží jako jeden z motivačních prvků (společně s růstem nákladů na vytápění), proč se do rekonstrukce domu pustit.

Dotační program Panel se snaží přispět k nápravě nedostatků a chyb socialistického stavebnictví a zajistit uživatelům kvalitní, zdravotně nezávadné, bezpečné a moderní bydlení. Zároveň se snaží odstranit energetické nedostatky panelových konstrukcí a s využitím moderních stavebních technologií prodloužit jejich životnost. Prodloužit životnost programu Panel by se měla snažit i současná vláda. Životnost jakéhokoliv dotačního programu podobného kalibru totiž musí díky svému koncepčnímu charakteru několikrát přesáhnout časový horizont jednoho volebního období. Byť požadavek na škrty ve výdajích státního rozpočtu může být pochopitelný,  podobné obraty přispívají pouze k vytváření atmosféry nedůvěry veřejnosti v současný stát.

Comments are closed.