Vzniklo celostátní sdružení na ochranu odběratelů tepla „DOST!“

Standard

Staňte se jeho členy  Sdružení DOST! vzniklo koncem roku 2009 jako protiváha Teplárenského sdružení ČR. Jeho hlavním cílem je ochrana odběratelů tepla proti praktikám monopolních tepláren a dosažení spravedlivé ceny tepla.Podle kalkulací sdružení se musí cena tepla na většině míst v České republice dostat pod čtyři sta korun. Tato cena neupírá teplárně přiměřený zisk a zajišťuje jí dostatek prostředků na údržbu a rozvoj. Oporou činnosti sdružení DOST! je Zákon č. 458/2000 (Energetický zákon), §17, od. 5, písm. j).Mezi jeho zakládající členy patří liberecké sdružení Teplo za 399,90!, které bojuje proti přemrštěným cenám tepla v Liberci (SBD SEVER, LADA MARTIMEX, Alexandr Kendik, BD Vacková) a dále s jeho požadavky souhlasí OSBD Louny, jablonecká Rewa a další desítky subjektů.Předsedou sdružení byl zakládajícími členy zvolen předseda představenstva SBD Sever v Liberci Petr Černý. 

Hlavní požadavky sdružení DOST!(zdroj: www.dost-os.cz):  Výroba tepelné energie je výrobou ve veřejném zájmu. Přesto již po mnoho let odběratel není rovnoprávným partnerem: teplo je neoprávněně předražené, jeho cena a smluvní podmínky jsou odběratelům vnucovány, mnozí dodavatelé zneužívají monopolního postavení a stále zdražují. Státní orgány mlčky přihlížejí, většina politické reprezentace straní kapitálu. Stížnosti a námitky odběratelů nikdo neřeší, dodavatelé je bagatelizují a zesměšňují. Kdo se ozve, je terčem šikany ze strany tepláren i úřadů. Takové nespravedlnosti už máme dost!  More…Neodpíráme dodavatelům právo na přiměřený zisk. Chceme však spravedlivou cenu tepla a teplé užitkové vody! Naše požadavky:1. Trh s teplem musí být liberalizován, jako je tomu u jiných typů energií. Stát musí umožnit vstup do rozvodných sítí více subjektům, jak to vyžadují principy tržního hospodářství.2. Dodavatel i odběratel musejí mít rovnoprávné postavení. Výše ceny tepla a teplé užitkové vody musí záviset na dohodě, nesmí to být jednostranný diktát tepláren. V souvislosti s tím musí být přepracovány státní energetická koncepce i regionální energetické koncepce, které nesmí zvýhodňovat jednu ze stran.3. Cena tepla musí být přiměřená. Podle našich kalkulací se musí dostat pod úroveň 400 Kč za gigajoule. Cena vyšší je neekonomická, nespravedlivá a nezákonná a pro systém centrálního vytápění likvidační, neboť odběratelé si začnou zřizovat vlastní kotelny.4. Kontrola oprávněnosti nákladů na výrobu tepla musí být veřejná, neboť výroba tepelné energie je výrobou ve veřejném zájmu. Není možné náklady tajit a odběratelům diktovat ceny, jejichž oprávněnost je pochybná a zdůvodňuje se křížovými součty faktur. Tvorba ceny a hospodaření teplárny musí být kontrolováno formou pravidelného forenzního auditu, který provedou firmy nominované odběrateli, s respektováním obchodních pravidel a obchodního tajemství.5. Paliva se musí nakupovat za nejnižší možnou cenu a musí poskytovat nejvyšší možnou energetickou účinnost. Je třeba vyloučit prostředníky a překupníky.6. Je nutné zavést efektivní kontrolu kvality paliv, jejich energetické hodnoty a kontrolu splodin vypouštěných do ovzduší. V současnosti dochází k záměnám jednotlivých typů paliv, což má vliv na cenu tepla a na splodiny vypouštěné do ovzduší.7. Ceny pro koncového spotřebitele musí odrážet pohyb cen palivové složky na světových trzích. Zdražení vstupů na burzách je vždy důvodem ke zvyšování cen tepla, zlevnění vstupů na burzách však takový vliv na pokles cen nemá. Odběratelé jsou připraveni respektovat pohyb cen palivových složek, budou-li takové pohyby průkazné, účtované minimálně čtyřikrát za rok a kontrolovatelné. Ceny, za které dodavatel nakupuje palivo, musejí být veřejné a srovnatelné.8. Dodavatelé musejí poskytovat přehledné a vypovídající informace o cenách dodávané tepelné energie. Tyto ceny musejí být jednoduše a jasně srovnatelné a průhledné.9. Stát musí zavést cenovou regulaci prostřednictvím cenových úrovní a stanovit absolutní horní hranici cen.10. Zisk výrobců tepelné energie nesmí překročit přiměřenou úroveň, tedy může dosáhnout maximálně 12 % z obratu za výrobu tepelné energie. Mechanismy omezující zisk na přiměřenou úroveň existují a jsou ve vyspělých ekonomikách hojně využívány.11. Dodavatelé musejí bezodkladně snížit ztráty v rozvodech a zvýšit energetickou účinnost, jak to nařizuje směrnice EU o energetické účinnosti. Tepelné ztráty v rozvodech vyšší než 10 % musejí jít na vrub dodavateli, který je za stav rozvodů zodpovědný, a ne být bezostyšně přeúčtovány odběratelům.12. Je nutné zavést měření spotřeby tepla a teplé užitkové vody na patách objektů. Tak budou odběratelé hradit pouze skutečnou spotřebu a dodavatelé budou nuceni k údržbě rozvodných sítí, aby zamezili tepelným ztrátám.13. Výrobci tepla musejí dodávat tepelnou energii až ke spotřebiteli. Tak se vyloučí prostředníci, kteří cenu zbytečně navyšují.14. V představenstvech tepláren chceme zástupce s právem veta při stanovení cen tepla.   Je důležité podpořit aktivity sdružení svým aktivním členstvím. Členem sdružení mohou být bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, další právnické i fyzické osoby. Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách sdružení www.dost-os.cz. Členský příspěvek pro bytová družstva a společenství vlastníků je 39,90 Kč ročně za každou bytovou jednotku v domě. Členství fyzických osob podléhá členskému příspěvku 500,-Kč/ročně.   Právní poradna Měla bych dotaz k problematice fungování Společenství vlastníků bytových jednotek. Není mi moc jasné, kdy je shromáždění vlastníků usnášení schopné. Ve stanovách SVJ je psáno: „jsou-li přítomni členové spol., kteří mají většinu hlasů.“ Prosím o vysvětlení pojmu “ mají většinu hlasů „. Kolik je to procent z plochy bytových jednotek? Kdy je tedy shromáždění usnášení schopné? Děkuji J. F.  Odpověď na Váš dotaz je obsažena v § 11 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Zákon o vlastnictví bytů, kde se uvádí, že „Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu“ – velikost spoluvlastnických podílů se určuje podle § 8 odst. 2 následovně: „Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě.“Pojem většina je myslím zřejmý: aby shromáždění bylo usnášení schopné, je nutné, aby byla na shromáždění přítomna nadpoloviční většina hlasů vlastníků – tj. aby součet spoluvlastnických podílů přítomných vlastníků na shromáždění byl vyšší než 50%.Upozorňuji ale, že pro přijetí usnesení v celé řadě věcí zákon vyžaduje jinou kvalifikovanou většinu, popsanou v § 11 odst. 4 a 5:(4) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů. (5) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.

 Bc. Petr Černý