Zelená úsporám – jedinečná dotace

Standard

Zpravodaj Severu – březen 2010

Časově omezená možnost ušetřit při rekonstrukci bytového domu – je ale nutné se rozhodnout včas

Stavební bytové družstvo Sever na začátku března tohoto roku úspěšně zaregistrovalo prvních pět žádostí o podporu z programu Zelená úsporám, který vyhlásilo a spravuje Ministerstvo životního prostředí České republiky. Družstvo tak splnilo všechny náležitosti nutné k získání dotace na opravy a zateplení svých domů a domů ve společenství vlastníků jednotek ve správě družstva. SBD Sever o přímou dotaci, která může dosáhnout až 40% investičních nákladů, zažádalo v režimu tzv. blokové výjimky, jejíž poskytnutí je vázáno na podání žádosti o dotaci před zahájením akce. Použití blokové výjimky znamená, že žadatel není omezen tzv. režimem „de minimis“, na základě jehož uplatnění nesmí výše podpory žadatele překročit v souhrnu částku 200 000 EUR v průběhu tří let.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu investic do energetických úspor při rekonstrukcích a modernizacích bytových a rodinných domů, i v novostavbách. Podporována je také instalace zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie.

V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu byla plánována ve výši až 25 miliard korun, v současné době je lze ale očekávat, že bude o miliardu či dvě nižší. To však nevadí, neboť v současné době byla v programu vyčerpána pouze první miliarda korun, takže neuvěřitelných 20 miliard pro nadcházející dva roky je stále k dispozici.Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. V praxi to znamená, že rozhodnutí společenství vlastníků, bytového družstva nebo členské schůze samosprávy o realizaci jakékoliv akce s využitím dotační podpory z tohoto programu by mělo padnout v co nejkratší době, nejlépe ještě letos. Je zapotřebí vzít v úvahu, že přípravné energeticko-auditorské a projekční práce, stejně tak jako samotná realizace spolknou poměrně hodně času (zájem je obrovský a kapacity energetických auditorů a projektantů jsou omezené). Podobný problém má i samotné Ministerstvo životního prostředí při administrování žádostí. Je nutné tedy kalkulovat s časovou rezervou.O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní (v případě použití režimu „de minimis“, není však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.Program Zelená úsporám lze kombinovat s dotací Nový panel, avšak nikoliv ve stejných rozpočtových položkách. V praxi lze ale například využít programu Zelená úsporám při kompletním zateplení domu a programu Nový panel při současné výměně výtahů v rekonstruovaném objektu.Kromě úspor ve formě samotné dotace až do výše 40%  rozpočtových nákladů nebo do výše 200 000 EUR u menších objektů je nutné vzít v úvahu také nezanedbatelný efekt úspor na vytápění objektů při plánovaném snížení měrné potřeby tepla o 40% oproti současnému stavu.                                                                                                                       Petr Černý