Státní dotační programy na podporu oprav panelových domů

Standard

V současné době mohou družstevní domy a společenství vlastníků ve správě SBD Sever žádat prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení o přiznání dotace na podporu oprav panelových domů. Vzhledem k tomu, že jednotlivé státní programy jsou některými členy družstva či společenství vlastníků zaměňovány a také v těchto programech došlo od druhého pololetí tohoto roku k významným změnám, přinášíme stručný přehled stávajících dotačních programů a podmínek čerpání.

Program PANEL

Panel je program, prostřednictvím kterého lze využít záruky a dotace. Cílem programu je podpora provádění komplexních oprav a modernizací panelových bytových domů s cílem zvýšení jejich užitné hodnoty a prodloužení jejich životnosti. Náklady na komplexní opravu a modernizaci panelového domu zpravidla přesahují pohotové finanční zdroje vlastníků. Řešením je tedy využití bankovního úvěru k financování opravy domu. S ohledem na reálné možnosti splácení však musí být poskytnut s dlouhou dobou splatnosti a přijatelnou úrokovou sazbou.

K získání takových úvěrů nabízí program Panel dva podpůrné nástroje:

  • - cenově zvýhodněnou záruku za úvěr
  • - dotaci na úhradu části úroků zúvěru

Obě formy podpory jsou financovány z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení a jejich realizaci zajišťuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Záruka za úvěr usnadňuje družstvu nebo společenství vlastníků jednotek získat úvěr i v případech, kdy úvěrující banka hodnotí žadatele z různých důvodů jako příliš rizikového a jím nabízené zajištění úvěru nepovažuje za dostatečné. Využitím záruky lze dosáhnout zvýšení bonity žadatele a zlepšení jeho pozice při jednání s úvěrující bankou. ČMZRB nepodmiňuje vystavení záruky dalšími požadavky na zajištění ve svůj prospěch ani ve prospěch úvěrující banky.

Vzhledem k současnému ratingovému hodnocení SBD Sever, díky kterým dosahuje družstvo příznivých úrokových sazeb od úvěrujících finančních ústavů a je hodnoceno jako nerizikový subjekt, nemusí SBD Sever této záruky využívat. Společenství vlastníků jednotek mohou této záruky využít například v případech, kdy by úvěrovaná suma překročila 200.000 Kč na jednotku bytovou jednotku a společenství by nechtělo použít zástavu nemovitosti jako formu ručení za tento úvěr.

Dotace na úhradu úroků umožňuje snížit úrokové zatížení z převzatého úvěru a usnadnit jeho splácení, což má významný efekt zejména v případě dlouhodobých úvěrů. Dotace se poskytuje až do výše 4% ročně a vyplácí se v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let.

Podporu z programu může získat jak naše bytové družstvo, tak i kterékoliv společenství vlastníků.

K získání podpory je důležité, aby žadatel splnil požadavky specifikované programem. Mezi podmínky, bez kterých nelze žádost o podporu přijmout, patří zejména:

  • - Žádost o podporu. Ta musí být předložena na předloženém formuláři, jehož nezbytnou přílohou musí být písemné vyjádření poradenského a informačního střediska knaplnění věcných podmínek programu. Vyjádření je střediskem vydáváno na základě posouzení energetického auditu příslušného domu a projektové dokumentace kchystané opravě, modernizaci či rekonstrukci.
  • - Žádost o záruku musí být předložena osobně a její součástí musí být písemné vyjádření úvěrující banky o podmínkách poskytnutí úvěru, ke kterému je záruka požadována
  • - Žádost o dotaci může být podána osobně nebo i poštou, nejdříve však kdatu uzavření smlouvy o úvěru a nejpozději do 6 měsíců od tohoto data, její nezbytnou přílohou musí být kopie úvěrové smlouvy
  • - Žádost o podporu musí být podána před zahájením prací

O poskytnutí podpory nelze rozhodnout bez předložení všech dalších dokladů uvedených ve formuláři žádosti. Zejména se jedná o doklad o právní subjektivitě žadatele (výpis z obchodního rejstříku nebo rejstříku společenství) a výpis z katastru nemovitostí (oba doklady nesmí být starší než tři měsíce). V případě žádosti o záruku je třeba též předložit souhlas oprávněného orgánu žadatele s převzetím úvěru a údaje o hospodaření a závazcích v rozsahu specifikovaném v žádosti.

Je třeba počítat s tím, že v souladu s podmínkami programu lze záruku poskytnout pouze k úvěru, jehož výše nepřesahuje dvojnásobek rozpočtovaných nákladů na ty práce, které jsou v příloze programu uvedeny jako „podporované“.

Dotaci pak lze poskytnout je k té části úvěru, která je určena na financování „podporovaných“ prací a nepřevyšuje částku 5.500 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytů v opravovaném domě. Podporovanými pracemi jsou zejména práce, které směřují k modernizaci a opravám domu a k energetickým úsporám (např. zateplení stěn objektu, výměna oken a meziokenních vložek, modernizace výtahu, rozvodů teplé a studené vody apod.).

V rámci proběhlého procesu notifikace programu Panel příslušnými orgány Evropské Unie je na vlastníky panelových domů a příjemce podpory v programu Panel pohlíženo jako na podnikatele, a to bez ohledu na to, jak jejich postavení vymezuje český právní řád.

Z těchto důvodů jsou pro poskytované podpory platná určitá omezení, která se týkají absolutní či relativní výše poskytované podpory. Pro účely příslušných propočtů je dotace či záruka přepočtena na tzv. hrubý ekvivalent podpory, vyjádřený v Kč.

Podpora může být poskytnuta ve dvou režimech, a to:

  • - podpora malého rozsahu, kde výše této podpory nesmí překročit vobdobí tří let pro jednoho příjemce hrubý ekvivalent podpory omezený částkou 100.000 EUR nebo
  • - podpora vymezená intenzitou veřejné podpory, tj. poměrem mezi výší podpory vyjádřené hrubým ekvivalentem podpory a výší investičních nákladů na opravu panelového domu. Hodnota tohoto ukazatele nesmí překročit 20%. Pokud žadatele splňuje kriteria platná pro malého a středního podnikatele, zvyšuje se hranice intenzity na 30%. Dle současných parametrů splňuje SBD Sever tato kritéria, podobně jako společenství vlastníků jednotek.

Vzhledem ke složitosti současné úpravy dotačního programu Panel kvůli notifikaci je velmi obtížné předem stanovit výslednou výši dotace na konkrétní objekt. Tato pravidla jsou platná pro tento rok a je možné, že se pro další období budou opět měnit.

Program Opravy vad panelové výstavby (tzv. havarijní program)

Tento starší dotační program přešel v tomto roce z agendy Ministerstva pro místní rozvoj rovněž pod křídla Státního fondu rozvoje bydlení, kde je také nazýván „Nový panel“.

Na rozdíl od výše popsaného programu Panel se v tomto případě jedná o přímou dotaci na opravy vad panelové výstavby, např. reprofilace panelů, sanace obvodového pláště, střech a podobně.

Přímá dotace se poskytuje do výše 40% „podporovaných“ neinvestičních nákladů. Na investiční náklady se dotace nevztahuje (investičním nákladem je zpravidla teplená izolace domu nebo například výměna oken).

K získání dotace je nutné doložit  některé doklady popsané výše (výpis z OR, výpis z katastru nemovitostí, na předepsaném formuláři vyplněnou žádost včetně čestného prohlášení a dalšího prohlášení). Důležitou součástí je Stavebním úřadem vydané nařízení oprav, které je vydáváno na základě zpracovaného posudku a projektové dokumentace k plánované sanaci.

Na tento program se vztahuje výše zmíněný režim podpory malého rozsahu (omezení do 100.000 EUR) na jednoho žadatele v průběhu tří let a je proto vhodný zejména pro malá a středně velká společenství vlastníků jednotek.

Oba programy kladou též podmínky na dodavatele příslušných oprav, kteří musí být v každém případě držiteli platného certifikátu ISO 9000: 2001.

SBD Sever v současné době zajišťuje dotace  z obou výše zmíněných programů jak pro své družstevní domy, tak i pro společenství vlastníků, a to i přes nesmírnou administrativní náročnost a uvedené nejasnosti týkající se omezení nároků a výše podpor. V případě zájmů o některý z výše uvedených programů nás mohou zájemci z řad orgánů společenství vlastníků či výbory domovních samospráv nebo správci domů kontaktovat.

Co se chystá do budoucna?

Už delší dobu se hovoří, že dalšími programy pro panelové a bytové domy by mohli být dotace pocházející z fondů EU. V současné době však tyto záměry nemají žádnou konkrétní podobu, která by byla zveřejněna.

Petr Černý – jaro 2006

Comments are closed.