Ceny tepla se snižovat asi nebudou

Standard

V únoru tohoto roku zvedla Teplárna Liberec a.s. opět (po listopadovém zdražení) cenu tepla v soustavě centrálního zásobování teplem. Meziroční nárůst ceny je tak vyšší než 20%. Uživatelé tepla jsou nuceni platit již 532 Kč/GJ. SBD Sever jako významný odběratel zahájilo jednání o cenách tepla jak se zástupci Teplárny, tak i s jedním z akcionářů, Statutárním městem Liberec.

Abychom se dozvěděli více podrobností o této problematice, požádala redakce Zpravodaje Severu o rozhovor na toto ožehavé téma předsedu představenstva a ředitele SBD Sever pana Petra Černého.

Vážený pane předsedo, otázka úvodem. Co říkáte cenovému vývoji v oblasti centrálního zásobování teplem z liberecké teplárny?

Hned na začátek musím říci, že zdražování tepla v tempu o 20 a více procent ročně je pro nás nepřijatelné, stejně tak jako současná cena tepla. Proto jsme už na začátku února ve spolupráci s dalšími bytovými družstvy a majiteli bytových domů iniciovali schůzku se zástupci Teplárny, města Liberec a také zástupci Libereckého kraje, kde jsme se chtěli podrobně informovat zejména na důvody tohoto zdražení a zároveň upozornit na tento problém zástupce médií.

Ano, o tomto jednání informovaly téměř všechny sdělovací prostředky. Můžete nám říci, s čím jste na toto jednání šli a jaký byl jeho výsledek?

Na to první únorové jednání jsme šli s cílem získat informace o tom, proč došlo ke zdražení v takovém rozsahu, požadovali jsme předložení podrobných kalkulací cen tepla pro tento rok a chtěli jsme též znát stanovisko zástupců města v představenstvu liberecké teplárny, o kterých se domníváme, že by měli hájit především zájmy občanů města.

Výsledky tohoto jednání byly neúplné. Kalkulace cen tepla předloženy nebyly, bylo pouze přislíbeno projednání tohoto požadavku s majiteli Teplárny Liberec a.s. Zástupců města jsme se zeptat nemohli, neboť pozvaný primátor města, který je členem představenstva teplárny byl v době tohoto jednání v Turíně a tak jsme detailněji hovořili zejména o důvodech, které vedly ke zvýšení ceny tepla. O tom nás podrobně informoval ředitel teplárny Ing. Kožešník.

Co tedy vedlo k tomu zvýšení?

Bylo nám sděleno, že hlavním důvodem zvýšení cen tepla je navýšení vstupů v oblasti primárních paliv, kde cena nakupovaného těžkého topného oleje (mazutu) vzrostla oproti roku 2005 o více než 50%. To je sice informace, kterou jsme myslím akceptovali, ale přesto se domnívám, že problémem není meziroční cenový nárůst, ale vysoká cena tepla obecně.

Tomu nerozumím. Není to totéž?

Není to totéž. Cena tepla z liberecké teplárny je totiž vysoká již několik let. Ta poslední dvě brutální zvýšení jen na tuto skutečnost více upozornila. Je třeba mít ale na zřeteli, a na to jsme důrazně upozorňovali, že některé teplárenské společnosti v jiných městech dosahují i při použití stejných nebo i jiných dražších druhů paliv nižších nákladů na výrobu tepla, a tedy i nižších cen než akciová společnost Teplárna Liberec. A to v jiných městech nemohou ještě využít levného zdroje ze spalovny odpadů, jako je tomu v Liberci.  Znamená to, že výroba a distribuce tepla v Liberci je nesmírně drahá v porovnání s ostatními, a to již delší dobu.

Čím je to způsobeno?

O tom jsme diskutovali zejména na druhém jednání, které se uskutečnilo přímo s primátorem města a ředitelem teplárny 24.března 2006.  Teplárna Liberec ztratila v uplynulých letech mnoho významných odběratelů z řad průmyslových podniků, které bohužel zkrachovali. Výsledkem je výrazný pokles celkové produkce teplárny, přičemž ovšem nižší objem tepla je distribuován stále stejnými potrubími, která jsou vhodná pro přepravu daleko větších objemů tepla, tudíž se dnes jedná o velmi nákladnou záležitost. Bytové domy dříve tvořily cca třetinu všech dodávek tepla, dnes se jedná o více než 60%. Bohužel tím že teplo zdražuje, uvažují dnes o odpojení i některé bytové domy, zejména společenství vlastníků a malá bytová družstva k okrajových částí města.

Jaký se tedy očekává cenový vývoj do budoucna?

Myslím, že pro nás jako odběratele nepříliš radostný. Cena mazutu na světových trzích stále roste a díky stále kvalitnějšímu zpracování ropy je ho na trhu stále méně. Navíc liberecká teplárna má kontinuální měření imisí a musí tak používat jen vysoce kvalitní a ekologicky nezávadné, a tudíž dražší, palivo. Alternativní palivo – zemní plyn – rovněž zdražuje. I při současných cenách tepla, kdy teplárna kalkuluje menší náklady na nákup mazutu, než v současné době skutečně vynakládá, je ve ztrátě, a je tedy dle mého názoru jen otázkou času, kdy dojde k dalšímu zdražování. Zatím máme jen ústní příslib, že nedojde-li ke skokovému zdražení mazutu, bude teplárna v tomto roce současně platnou cenu držet.

Nedá mi to se nezeptat, co bude družstvo v této situaci dělat?

Odpověď na tuto otázku bych rozdělil na několik částí. Administrativní kroky jsme již podnikli, všechna družstva dala podnět k přešetření ceny tepla příslušným státním úřadům, které však neshledaly na postupu teplárny žádných pochybení a cenu tepla označily za oprávněnou vzhledem k nákladům. My jsme při  jednáních upozorňovali zejména na existenci nájemních smluv uzavřených mezi Teplárnou Liberec a.s. a jejich vlastníky, tedy městem Liberec a firmou United  Energy, kteří jsou  majiteli rozvodů tepla.  Pokud by nájemní smlouvy nebyly uzavřeny na vysoké částky pronájmu, náklady na teplo by se snížily. Pochopitelně město Liberec namítalo, že peníze vybrané od Teplárny za pronájem znovu vkládá do údržby a oprav, podobně jako druhý vlastník Teplárny, firma United Energy. Je pro nás ale nemožné zjistit, jaký je skutečný stav. Pokud by například město nepožadovalo peníze za pronájem rozvodů, cena tepla by se mohla snížit. Vždyť vysoká cena tepla způsobuje, že provoz řady škol, kulturních a jiných zařízení v majetku města je díky ceně tepla ztrátový a město Liberec tak či tak tyto ztráty musí uhradit ze svého rozpočtu.

Rovněž jsme Teplárnu Liberec varovali, že budeme uvažovat o změně způsobu vytápění některých našich objektů, například vybudováním vlastních objektových kotelen. Může se jednat třeba o kotelny na biomasu nebo zemní plyn. Problém je v tom, že například lokální kotelny na zemní plyn nelze budovat masově, protože by se v Liberci výrazně zhoršili životní podmínky díky imisí oxidů dusíku, protože Liberec leží v kotlině.

Co v současné době děláme k opravdovému snížení dosahovaných nákladů na vytápění je doporučení pro všechny domy v naší správě, aby uvažovali o realizaci stavebních opatření, které by směřovaly ke snížení spotřeby tepla v bytových domech. Jde zejména o kompletní zateplení objektu, výměnu oken a meziokenních vložek. Podle našich dosavadních zkušeností se úspora na vytápění  pohybuje v průměru mezi 35-65% dle typu objektu. Pokud se dříve hovořilo o tom, že vzhledem k cenám na tyto investice jde o návratnost v řádech mnoha let, dnes je více než zřejmé, že s takto rychle  rostoucími cenami energií se doba celkové návratnosti velice rychle zkracuje.

Děkujeme za rozhovor.

Redakce Zpravodaje Severu – jaro 2006

Comments are closed.