„Daří se nám naplňovat naše záměry“

Standard

Rozhovor s předsedou představenstva SBD Sever a jeho ředitelem panem Petrem Černým

Na jarním shromáždění delegátů v květnu tohoto roku proběhly mj. i řádné volby do představenstva družstva. Nově zvoleným představenstvem byl předsedou družstva pro nadcházející čtyřleté volební období  opětovně zvolen dosavadní předseda družstva pan Petr Černý. Při této příležitosti mu redakce Zpravodaje Severu položila několik otázek.

Pane předsedo, v čele Stavebního bytového družstva Sever stojíte již pátý rok. Jak byste zhodnotil těch uplynulých pět let činnosti družstva?

Není žádným tajemstvím, že téměř každé tradiční velké bytové družstvo je v současnosti významně ovlivněno realizací převodů bytů do vlastnictví na základě zákona o vlastnictví bytů. Naše družstvo vždy patřilo k družstvům s vysokým počtem převedených bytů do vlastnictví svých členů. Můžeme říct, že i přesto, že zájem o převody zejména v posledních třech letech výrazně poklesl, na mnoha domech vznikají samostatné právnické osoby společenství vlastníků jednotek.

Zatímco před pěti lety fungovalo na bývalých domech Severu celkem 26 společenství vlastníků, v současnosti jich družstvo spravuje již 94. S tímto vývojem jsme počítali již od začátku nového tisíciletí a na tomto základě jsme v minulosti postavili koncepci rozvoje družstva a podnikatelský záměr. V tomto podnikatelském plánu jsme se soustředili na naplnění cíle poskytovat komplexní servis v oblasti správy bytových domů jako jediného reálného předmětu podnikání, a to bez ohledu na právní formu těchto domů. V praxi to znamená, že spravujeme nejen domy ve svých domovních samosprávách, ale také společenství vlastníků jednotek či například jiná menší bytová družstva.

Jak se daří naplňovat cíle tohoto záměru?

Myslím, že se nám daří v této oblasti naplňovat naše záměry. Po novele zákona o vlastnictví bytů v roce 2001, která zakotvila do zákona právní subjektivitu společenství, měly některé domy v úmyslu ukončit správu naším družstvem a zajistit si tyto služby jiným způsobem. Několik domů  tehdy skutečně spolupráci s družstvem ukončilo. Naším cílem tak bylo zamezit  odlivu zájmu o naše služby, takže jsme se snažili zlepšit jejich rozsah, kvalitu i nabídnout něco navíc. Také jsme se rozhodli využít svého potenciálu a nabídnout své služby též mimo okruh bývalých nebo současných „severáckých“ domů.  Dnes můžeme s uspokojením říci, že počet spravovaných domů naším družstvem stále stoupá a že o naše služby je zájem.

Čím se snažíte zaujmout?

Vždy jsme se snažili, abychom k běžným činnostem, které se správou bytového fondu souvisejí, nabídli nějakou přidanou hodnotu. Začali jsme zrušením úředních dnů, těch dříve tradičních pondělků a střed,  a vybudováním zákaznického centra přímo v sídle družstva. Byli jsme první firmou v oblasti správy nemovitostí a prvním bytovým družstvem, které mělo vlastní webové stránky a následně jsme umožnili zájemcům přímý vstup do privátní zóny těchto stránek, kde každý může získávat aktuální informace o svém domě či bytu a mít tak stálý přehled o všem důležitém, co se v domě z hlediska jeho správy odehrává.

Pro všechny domy ve správě našeho družstva nabízíme výhodné pojištění nemovitosti rámcovou pojistnou smlouvou za výhodné ceny pojistného, díky čemuž se dá ušetřit několik desítek korun na jeden byt měsíčně. Pro domy, které mají zájem o rekonstrukci či větší opravy jsme schopni zajistit výhodné úvěrové podmínky pro případ financování úvěrem, stejně jako v současnosti zajišťujeme zpracování žádostí o dotace, ať už z programu Panel nebo z programu Oprav vad panelové výstavby. Samozřejmostí je zajištění cash-poolingu pro společenství vlastníků jednotek, díky kterému mají zajištěno lepší úročení vlastního běžného účtu svého domu. Také se snažíme zajišťovat poradenství v oblasti aplikace zákona o vlastnictví bytů, neboť tento zákon  byl po dobu své platnosti již mnohokrát novelizován, a to i v základních otázkách, jako jsou například pravidla pro hlasování o opravách.

Navíc díky velkému objemu spravovaných bytů jsme schopni velké množství procesů provádět  nízkými náklady, což má velmi příznivý dopad na cenu našich služeb.

Kolik bytů nebo domů vlastně družstvo v současnosti spravuje?

Aktuálně spravujeme již přes 6.750 bytů a více než 1.200 nebytových prostor, zejména řadových garáží. Družstevních domů – tak zvaných domovních samospráv spravujeme 75, dále spravujeme 94 domů ve společenství vlastníků jednotek a několik domů ve vlastnictví jiných bytových družstev.

Jakým směrem se bude družstvo ubírat v budoucnu?

Continue reading

NEJEN TRADICE, ALE HLAVNĚ KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Standard

Rozhovor s předsedou představenstva a ředitelem SBD Sever Petrem Černým

Vážený pane řediteli, řada  libereckých čtenářů nepochybně Stavební bytové družstvo Sever zná, přesto mi na úvod dovolte Vás požádat o krátké představení.

SBD Sever vzniklo již před 40 lety, a je tedy zhruba stejně staré jako televizní Večerníček. Zejména 70. léta hojně přála družstevní výstavbě, prováděné z velké části svépomocí družstevníky. Řada menších družstev byla postupem doby sloučena právě s SBD Sever, které se tak v 80. letech stalo nejvýznamnějším a největším správcem bytových domů na Liberecku. Tuto pozici si i přes probíhající privatizaci bytového fondu uchovává dodnes.

Kolik dnes spravujete domů?

V současnosti spravujeme celkem 6.200 bytů ve 167 domech, z nichž více než 70 domů jsou již samostatná společenství vlastníků jednotek. Ne všechny domy jsou  však původním majetkem družstva, neboť zájem o správu projevují také společenství, která vznikají privatizací a dříve je spravovali jiné firmy, například soukromé kanceláře.

Co motivuje tato společenství ke spolupráci s Vaším družstvem?

Předně si myslím, že si řada lidí uvědomila, že družstva dnes nespravují pouze družstevní majetek, ale mohou své služby nabídnout prakticky všem bytovým domům v regionu. Proto se rozhodli využít služeb zkušeného a tradičního správce bytového fondu, kterým je právě SBD Sever. Na rozdíl od jiných podnikatelů máme nejen profesionální tradici, ale disponujeme širokým zázemím, nabízíme komplexní balík služeb a to vše za jednoznačně nejlepších podmínek na trhu, což je dáno zejména naší velikostí a možností zintenzivnění všech prováděných činností.

To je velmi zajímavé. Můžete být konkrétnější?

Continue reading

„Áčka si velmi vážíme“

Standard

SBD SEVER ZLEPŠILO SVOU POZICI A OBDRŽELO NEJVYŠŠÍ MOŽNOU RATINGOVOU ZNÁMKU – STUPEŇ A

Stavební bytové družstvo Sever navázalo na výborné ratingové ohodnocení z roku 2004 a za uplynulé dva roky  jej o dva stupně vylepšilo, čímž v systému hodnocení ratingovou agenturou dosáhlo nejvyššího možného ohodnocení na sedmibodové stupnici. Sever získal ohodnocení ratingovým stupněm A.

Agentura ve svém hodnocení konstatuje, že SBD Sever má výjimečně dobrou schopnost včas plnit své finanční závazky a ekonomické ukazatele prokazují vynikající finanční stabilitu. Toto hodnocení otevírá družstvu možnost čerpání bankovních úvěrů na finančně náročné rekonstrukce, sanace a zateplení  svých bytových domů, které družstvo připravuje v souvislosti s vysokými cenami energií, zejména vysokou cenou tepla z liberecké teplárny.

Výsledek ratingového hodnocení potvrzuje skutečnosti, že SBD Sever je z finančního a ekonomického hlediska zdravou organizací, disponuje dobrou likviditou, rentabilitou a již osm let v řadě dosahuje kladných výsledků ve svém hospodaření. Díky tomu je hodnoceno svými obchodními partnery a finančními institucemi jako stabilní a důvěryhodný partner.

Redakce Zpravodaje Severu

„Áčka si velmi vážíme“

říká v rozhovoru pro Zpravodaj Severu předseda představenstva SBD Sever Petr Černý

¨

Vážený pane předsedo,

SBD Sever vylepšil za uplynulé dva roky o celé dva stupně své ratingové ohodnocení, ze stupně B na A. Kde podle Vás došlo ke zlepšení?

Úvodem je třeba říci, že i ratingová známka B byla velmi kvalitní vizitkou práce našeho družstva, protože všechny ekonomické parametry byly na běžné nebo nadprůměrně dobré úrovni. Před dvěma lety nám agentura vytkla pouze nízký příděl do fondu oprav, což nás motivovalo k tomu, abychom doporučili obyvatelům jednotlivých domů více spořit na budoucí plánované a nezřídka i nutné opravy. Protože zde došlo díky vstřícnému přístupu vlastníků i nájemců ve většině domů  k výraznému zlepšení, není v současnosti žádný ekonomický nebo finanční ukazatel, který by mohla ratingová agentura označit jako rizikový. Proto si „áčka“ velmi vážíme.

K čemu praktickému rating poslouží?

Continue reading

Ceny tepla se snižovat asi nebudou

Standard

V únoru tohoto roku zvedla Teplárna Liberec a.s. opět (po listopadovém zdražení) cenu tepla v soustavě centrálního zásobování teplem. Meziroční nárůst ceny je tak vyšší než 20%. Uživatelé tepla jsou nuceni platit již 532 Kč/GJ. SBD Sever jako významný odběratel zahájilo jednání o cenách tepla jak se zástupci Teplárny, tak i s jedním z akcionářů, Statutárním městem Liberec.

Abychom se dozvěděli více podrobností o této problematice, požádala redakce Zpravodaje Severu o rozhovor na toto ožehavé téma předsedu představenstva a ředitele SBD Sever pana Petra Černého.

Vážený pane předsedo, otázka úvodem. Co říkáte cenovému vývoji v oblasti centrálního zásobování teplem z liberecké teplárny?

Hned na začátek musím říci, že zdražování tepla v tempu o 20 a více procent ročně je pro nás nepřijatelné, stejně tak jako současná cena tepla. Proto jsme už na začátku února ve spolupráci s dalšími bytovými družstvy a majiteli bytových domů iniciovali schůzku se zástupci Teplárny, města Liberec a také zástupci Libereckého kraje, kde jsme se chtěli podrobně informovat zejména na důvody tohoto zdražení a zároveň upozornit na tento problém zástupce médií.

Ano, o tomto jednání informovaly téměř všechny sdělovací prostředky. Můžete nám říci, s čím jste na toto jednání šli a jaký byl jeho výsledek?

Na to první únorové jednání jsme šli s cílem získat informace o tom, proč došlo ke zdražení v takovém rozsahu, požadovali jsme předložení podrobných kalkulací cen tepla pro tento rok a chtěli jsme též znát stanovisko zástupců města v představenstvu liberecké teplárny, o kterých se domníváme, že by měli hájit především zájmy občanů města.

Výsledky tohoto jednání byly neúplné. Kalkulace cen tepla předloženy nebyly, bylo pouze přislíbeno projednání tohoto požadavku s majiteli Teplárny Liberec a.s. Zástupců města jsme se zeptat nemohli, neboť pozvaný primátor města, který je členem představenstva teplárny byl v době tohoto jednání v Turíně a tak jsme detailněji hovořili zejména o důvodech, které vedly ke zvýšení ceny tepla. O tom nás podrobně informoval ředitel teplárny Ing. Kožešník.

Co tedy vedlo k tomu zvýšení?

Bylo nám sděleno, že hlavním důvodem zvýšení cen tepla je navýšení vstupů v oblasti primárních paliv, kde cena nakupovaného těžkého topného oleje (mazutu) vzrostla oproti roku 2005 o více než 50%. To je sice informace, kterou jsme myslím akceptovali, ale přesto se domnívám, že problémem není meziroční cenový nárůst, ale vysoká cena tepla obecně.

Tomu nerozumím. Není to totéž?

Není to totéž. Cena tepla z liberecké teplárny je totiž vysoká již několik let. Ta poslední dvě brutální zvýšení jen na tuto skutečnost více upozornila. Je třeba mít ale na zřeteli, a na to jsme důrazně upozorňovali, že některé teplárenské společnosti v jiných městech dosahují i při použití stejných nebo i jiných dražších druhů paliv nižších nákladů na výrobu tepla, a tedy i nižších cen než akciová společnost Teplárna Liberec. A to v jiných městech nemohou ještě využít levného zdroje ze spalovny odpadů, jako je tomu v Liberci.  Znamená to, že výroba a distribuce tepla v Liberci je nesmírně drahá v porovnání s ostatními, a to již delší dobu.

Čím je to způsobeno?

Continue reading

Státní dotační programy na podporu oprav panelových domů

Standard

V současné době mohou družstevní domy a společenství vlastníků ve správě SBD Sever žádat prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení o přiznání dotace na podporu oprav panelových domů. Vzhledem k tomu, že jednotlivé státní programy jsou některými členy družstva či společenství vlastníků zaměňovány a také v těchto programech došlo od druhého pololetí tohoto roku k významným změnám, přinášíme stručný přehled stávajících dotačních programů a podmínek čerpání.

Program PANEL

Panel je program, prostřednictvím kterého lze využít záruky a dotace. Cílem programu je podpora provádění komplexních oprav a modernizací panelových bytových domů s cílem zvýšení jejich užitné hodnoty a prodloužení jejich životnosti. Náklady na komplexní opravu a modernizaci panelového domu zpravidla přesahují pohotové finanční zdroje vlastníků. Řešením je tedy využití bankovního úvěru k financování opravy domu. S ohledem na reálné možnosti splácení však musí být poskytnut s dlouhou dobou splatnosti a přijatelnou úrokovou sazbou.

K získání takových úvěrů nabízí program Panel dva podpůrné nástroje:

  • - cenově zvýhodněnou záruku za úvěr
  • - dotaci na úhradu části úroků zúvěru

Obě formy podpory jsou financovány z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení a jejich realizaci zajišťuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Záruka za úvěr usnadňuje družstvu nebo společenství vlastníků jednotek získat úvěr i v případech, kdy úvěrující banka hodnotí žadatele z různých důvodů jako příliš rizikového a jím nabízené zajištění úvěru nepovažuje za dostatečné. Využitím záruky lze dosáhnout zvýšení bonity žadatele a zlepšení jeho pozice při jednání s úvěrující bankou. ČMZRB nepodmiňuje vystavení záruky dalšími požadavky na zajištění ve svůj prospěch ani ve prospěch úvěrující banky.

Vzhledem k současnému ratingovému hodnocení SBD Sever, díky kterým dosahuje družstvo příznivých úrokových sazeb od úvěrujících finančních ústavů a je hodnoceno jako nerizikový subjekt, nemusí SBD Sever této záruky využívat. Společenství vlastníků jednotek mohou této záruky využít například v případech, kdy by úvěrovaná suma překročila 200.000 Kč na jednotku bytovou jednotku a společenství by nechtělo použít zástavu nemovitosti jako formu ručení za tento úvěr.

Dotace na úhradu úroků umožňuje snížit úrokové zatížení z převzatého úvěru a usnadnit jeho splácení, což má významný efekt zejména v případě dlouhodobých úvěrů. Dotace se poskytuje až do výše 4% ročně a vyplácí se v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let.

Podporu z programu může získat jak naše bytové družstvo, tak i kterékoliv společenství vlastníků.

K získání podpory je důležité, aby žadatel splnil požadavky specifikované programem. Mezi podmínky, bez kterých nelze žádost o podporu přijmout, patří zejména:

Continue reading

Deregulace nájemného – strašák současnosti

Standard

Družstevních bytů a bytů ve vlastnictví se problém deregulace nájemného netýká

/peč/ V poslední době se stále častěji na nejvyšší politické úrovni diskutuje problém deregulace (tedy uvolnění) nájemného a jejího dopadu do v mnohých případech již tak napjatých rodinných rozpočtů domácností. Problém dospěl již tak daleko, že se stává předmětem politických handlů. V těchto vzrušených debatách se  však stále častěji zapomíná na jednu podstatnou věc: problematika deregulace nájemného se netýká družstevních bytů ani bytů v osobním vlastnictví.

Pomineme diskuse o tom, co slovo nájemné vlastně v praxi v právním významu znamená a budeme se věnovat jen jednotlivým položkám v předpisu plateb, které jsou spojené s užíváním bytu, a kterým nikdo neřekne zpravidla jinak než „nájemné“. Jednou částí takového předpisu jsou zálohy  na provoz domu, na dodávky energií, tepla, teplé a studené vody, které jsou následně vyúčtovány podle skutečné spotřeby a příslušnými klíči mezi jednotlivé domácnosti. Druhá část předpisu plateb je tvořena z poplatku na správu společných částí domu a z položky nejvýznamnější, kterou jsou platby  DZO – dlouhodobých záloh na opravy, kterým se lidově říká „fond oprav“. Nashromážděné prostředky na „fondu oprav“ každého domu jsou pak používány k opravám domů, o kterých si rozhodují vlastníci a nájemci.

Neznamená to nic jiného, že družstevník nebo vlastník bytu bydlí pouze za náklady, které jsou na jeho bydlení vynakládány, tedy podobně jako například majitel rodinného domku. Na rozdíl od toho domácnost v nájemním bytě  platí regulované nájemné dle vyhlášky bez ohledu na technický stav domu a faktickou kvalitu bydlení. Ze strany majitelů domů slyšíme, že regulované nájemné nekryje náklady nutné k údržbě a opravám bytových domů, na druhé straně nájemníci si někdy stěžují, že podnikatelé z nájemného leckdy neopodstatněně a výrazně profitují. Neschopnost politiků tento problém účinně řešit jen přilévá do ohně rostoucí nenávisti.

Continue reading

České domácnosti se stále více zadlužují

Standard

Nejen koupě nových domů či opravy a rekonstrukce bytů , ale dnes i stále větší množství  nákupů spotřebního zboží bylo nakoupeno na úvěr. Dle zveřejněných informací vzrostly dluhy domácností v loňském roce o 77,5 miliardy korun a celkem tak domácnosti dlužili ke konci loňského roku bankám neuvěřitelných 315 miliard korun. Za první pololetí roku 2005 se toto číslo ještě zvýšilo na 350 miliard korun.

Continue reading